Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoerdenStaatscourant 2018, 71876VerkeersbesluitenVerkeersbesluit toewijzen gehandicaptenparkeerplaats aan de bewoner van Anjerstraat 10, 3442 XM Woerden. Nummer 18i.05466

Logo Woerden

De verkeerskundig beleidsadviseur van het team Realisatie en Beheer

daartoe gemachtigd op grond van het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Woerden van 1 september 2013;

 

Overwegingen:

overwegende dat;

de aanvrager, wonende op de Anjerstraat 10 te Woerden, een verzoek heeft ingediend om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te richten in de nabijheid van haar woning;

na onafhankelijk medisch onderzoek is gebleken dat de aanvrager zodanige beperkingen heeft dat zij recht heeft op een Europese gehandicaptenparkeerkaart, type passagier;

de aanvrager in het bezit is van een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart, type passagier;

de aanvrager niet beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein en daarom is aangewezen op openbare parkeergelegenheden;

de aanvrager, vanwege de gehandicaptenparkeerkaart type passagier, in de volgende drie gevallen in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken:

de aanvrager op slechts zeer omstandige en tijdrovende wijze uit de auto kan worden gehaald;

de verkeerssituatie het ter plaatse niet toe laat dat een motorvoertuig dubbel geparkeerd wordt om de aanvrager te laten in- of uitstappen en van en naar de woning te begeleiden;

de aanvrager niet alleen kan worden gelaten om de terugkeer van de bestuurder die het motorvoertuig parkeert af te wachten en permanente begeleiding nodig heeft;

met het aanwijzen van deze gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt beoogd dat de auto gerelateerd aan de aanvrager in de directe nabijheid van de ingang van de woning geparkeerd kan worden en geen grote afstanden hoeft af te leggen om bij de auto te kunnen komen en de ruimte heeft om in en uit de auto te kunnen komen;

genoemde doelstelling is afgewogen tegen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en de beschikbaarheid van voldoende algemene parkeergelegenheid en dat aan de in de vorige alinea genoemde doelstelling een hogere prioriteit moet worden toegekend;

inwilliging van het verzoek het algemeen verkeersbelang niet in de weg zal staan en dat het daarom gewenst is aan het verzoek te voldoen;

het gelet op het voorgaande aan de aanvrager een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe te wijzen op een parkeervak nabij de woning op de Anjerstraat 10 te Woerden.

 

 

 

Juridisch kader

Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (UBABW), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Mandaatbesluit van de gemeente Woerden van 1 september 2013.

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het plaatsen van bord model E6 strekt tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan;

het op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 vereist is om een verkeersbesluit te nemen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens en ook voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

het besluit geen tijdelijke maatregel betreft waarvoor op basis van artikel 34 van het BABW geen verkeersbesluit vereist is;

de genoemde wegen in de gemeente Woerden liggen;

het betrokken weggedeelte waarop deze verkeersmaatregel wordt getroffen in eigendom en beheer is bij de gemeente Woerden;

dat het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994 het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;

deze bevoegdheid op grond van het Mandaatbesluit van de gemeente Woerden door het college van burgemeester en wethouders is gemandateerd aan ondergetekende;

overleg is gevoerd met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie, als bedoeld in artikel 24 van het BABW en dat de politie geen bezwaar heeft tegen het verkeersbesluit;

dit verkeersbesluit in werking treedt op het moment van publicatie.

 

Woerden, 20 november 2018

Namens burgemeester en wethouders van Woerden,

M. Bouwman

Beleidsadviseur Verkeer

Team Realisatie en Beheer

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders van Woerden besluit:

 

 Door middel van plaatsing van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage 1 van het RVV 1990 met daarbij een onderbord met het kenteken van het voertuig dat in gebruik is bij de aanvrager een gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen ter hoogte Anjerstraat 10 te Woerden.F

 Eén en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.

 

 

 

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 45, 3440 AA te Woerden. Een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Tevens kan de indiener van een bezwaarschrift gedurende dezelfde termijn de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, postbus 16005, 3500 DA te Utrecht verzoeken om een voorlopige voorziening, indien onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dit vereist.