Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2018, 71577Interne regelingen

Bestuursreglement gerechtshof Amsterdam

Vooraf

Dit reglement komt in de plaats van het door het bestuur van het gerechtshof Amsterdam op 3 januari 2013 vastgestelde reglement, zoals gepubliceerd in de Staatscourant op 12 februari 2013, nr. 3205.

In het bestuursreglement is de volgende wijziging doorgevoerd:

De rechtbank Amsterdam gaat met ingang van 1 januari 2019 de mogelijkheid bieden om internationale handelsgeschillen te behandelen en te beslechten in de Engelse taal. Deze zaken worden behandeld door een internationale handelskamer: de Netherlands Commercial Court, bestaande uit de NCC District Court en (voor zaken waar de voorzieningenrechter bevoegd is) de NCC Court in Summary Proceedings.

Het gerechtshof richt met ingang van dezelfde datum een internationale handelskamer op (Netherlands Commercial Court of Appeal) die kennis neemt van i) hoger beroep van een uitspraak van de internationale handelskamer van de rechtbank Amsterdam, ii) zaken die bij wege van prorogatie aan deze kamer van het gerechtshof worden voorgelegd en iii) zaken als bedoeld in artikel 1064a Rv. Deze internationale handelskamer is een onderdeel van de afdeling civiel recht en belastingrecht. Voor deze kamer geldt een afwijkende wijze van zaakstoedeling.

Artikel 1. Zittingsplaatsen en zetel van het gerechtsbestuur

 • a. Het gerechtshof Amsterdam heeft Amsterdam als zittingsplaats. Daar zetelt ook het bestuur. Adresgegevens: IJdok 20 1013 MM Amsterdam (Postbus 1312 1000 BH Amsterdam);

 • b. Het gerechtshof Amsterdam heeft tevens als zittingsplaatsen de locaties van de rechtbanken Amsterdam en Noord-Holland, alsmede het Justitieel Complex Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer;1

 • c. Binnen de hiervoor genoemde zittingsplaatsen kan een andere zittingslocatie worden aangewezen.

Artikel 2. Openingstijden griffies

De griffies van het gerecht zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Artikel 3. Organisatiestructuur

Het gerecht is onderverdeeld in de volgende organisatorische eenheden:

 • a. het bestuur

 • b. de afdeling strafrecht

 • c. de afdeling civiel recht en belastingrecht

 • d. de afdeling bedrijfsvoering.

De afdelingen zijn onderverdeeld in teams

Artikel 4. Indeling in kamers en vaststelling van de bezetting

 • 1. Het bestuur stelt jaarlijks per 1 januari een overzicht vast van de categorieën zaken die door elk van de afdelingen worden behandeld. Het schema wordt gepubliceerd op http://www.rechtspraak.nl en ligt op iedere zittingsplaats van het gerecht ter inzage.

 • 2. Het bestuur stelt jaarlijks (per 1 januari) de bezetting van de (afdelingen en) teams vast, welke (afdelingen en) teams enkelvoudige en meervoudige kamers vormen. Het gerechtshof kent enkelvoudige en meervoudige kamers voor de behandeling van zaken als bedoeld in de artikelen 63 tot en met 71 van de Wet op de rechterlijke organisatie. Degenen die deel uitmaken van een afdeling of een team dat is belast met de behandeling van zaken als bedoeld in de artikelen 63 tot en met 71 van de Wet op de rechterlijke organisatie, zijn aangewezen als lid van de enkelvoudige en meervoudige kamers, bedoeld in die artikelen.

 • 3. Tussentijdse wijzigingen in het overzicht, bedoeld in het eerste lid, worden door het bestuur binnen een maand na de wijziging in het schema verwerkt.

 • 4. Teams kunnen, in afwijking van de gepubliceerde indeling, incidenteel onderscheidenlijk tijdelijk worden belast met de behandeling van een zaak of zaken uit een (andere afdeling en/of) ander team, indien dit als gevolg van bezettingsproblemen, om opleidingsredenen, vanwege bijzondere kennis, of om enige andere reden noodzakelijk en/of nuttig wordt geoordeeld. Het bestuur kan zijn bevoegdheid mandateren aan (afdelingsvoorzitters en/of) teamvoorzitters.

Artikel 5. Toedeling van zaken

Door of namens het bestuur worden in de (afdelingen en/of) teams roosters gemaakt. Raadsheren worden daarin ingedeeld afhankelijk van de omvang van hun aanstelling en de werkbelasting die met de behandeling van de onderscheiden categorieën zaken en zittingen is gemoeid.

 • 1. Bij de inroostering van raadsheren op de onderscheiden categorieën van zaken en zittingen wordt onder meer zoveel mogelijk rekening gehouden met:

  • a. de algemene rechterlijke ervaring die voor de behandeling van een bepaalde soort zaken of zaak wordt geëist;

  • b. de specifieke kennis en/of ervaring op een bepaald rechtsgebied die voor de behandeling van een bepaalde soort zaken of zaak wordt geëist;

  • c. individuele omstandigheden die van invloed zijn op de inzetbaarheid van de raadsheer.

 • 2. De naam/namen van de behandelend raadshe(e)r(en) zijn, voor zover al niet in de oproep vermeld, uiterlijk vanaf twee weken voor de aanvang van de zitting door belanghebbenden bij het gerecht op te vragen. Gerechten kunnen daarbij een voorbehoud maken voor noodzakelijke wijzigingen op het laatste moment. Belanghebbenden kunnen kort voor de aanvang van de zitting bij de bode navragen of er wijzigingen zijn in de rechterlijke bezetting die nog niet eerder bekend waren gemaakt.

 • 3. Voor toedeling van zaken aan de Netherlands Commercial Court of Appeal geldt een afwijkende wijze van zaakstoedeling die neergelegd is in een tijdelijk zaaktoedelingsreglement dat op de website van deze kamer (www.ncc.gov.nl) is gepubliceerd.

Artikel 6. Bevordering van juridische kwaliteit en uniforme rechtstoepassing

 • 1. Het bestuur heeft het kwaliteitsbeleid van het gerecht vastgelegd in een of meer afzonderlijke documenten.

 • 2. Het bestuur bevordert de juridische kwaliteit en de uniforme rechtstoepassing en voert daartoe periodiek – en wel tenminste een maal per jaar – overleg met door de gerechtsvergadering aangewezen afvaardigingen op de terreinen van strafrecht, civiel recht en belastingrecht.

Artikel 7. Externe gerichtheid en externe contacten

 • 1. Het bestuur richt een voorziening in voor de externe oriëntatie en advies, onder de benaming van Klankbordgroep Appelcolleges.

 • 2. Het bestuur overlegt periodiek – en steeds ten minste eenmaal per jaar – met onder meer de volgende externe overlegpartners:

  • a. De Raad voor de rechtspraak (bestuurlijk overleg)

  • b. Bestuur gerechtshof Den Haag (gemeenschappelijke agenda)

  • c. De rechtbanken in het ressort

  • d. De Raden van Toezicht Advocatuur in het ressort

 • 3. Het bestuur besteedt in het jaarverslag, bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie, aandacht aan:

  • a. De wijze waarop het bestuur bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering acht heeft geslagen op hetgeen leeft in de maatschappij;

  • b. De wijze waarop het bestuur bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering acht heeft geslagen op hetgeen in de in voorziening, bedoeld in het eerste lid, is opgemerkt en geadviseerd.

Artikel 8. Slotbepalingen

Aldus vastgesteld door het bestuur van het gerechtshof Amsterdam op 7 december 2018.

Op grond van artikel 21a eerste lid Wet op de rechterlijke organisatie is instemming verleend door de Raad voor de rechtspraak op 11 december 2018.

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.


X Noot
1

Rechtbank Amsterdam: Postbus 84500 1080 BN Amsterdam (Parnassusweg 220 1076 AV Amsterdam; Rechtbank Noord-Holland: Postbus 1621 2003 BR Haarlem (S. de Vrieshof 1 2019 HA Haarlem) / Postbus 251 1800 BG Alkmaar (Kruseman van Eltenweg 2 1817 BC Alkmaar); Justitieël Complex Schiphol: Duizendbladweg 100 1171 VA Badhoevedorp.