Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2018, 71576Interne regelingen

Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Amsterdam

Vastgesteld door bestuur gerechtshof Amsterdam d.d. 5 december 2018 en instemming Raad voor de rechtspraak d.d. 11 december 2018.

Vooraf

In dit reglement legt het gerechtsbestuur van het gerechtshof Amsterdam vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke zittingsplaatsen in het ressort of bij een ander gerechtshof terecht kan. Waar in het reglement wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting.

Het gerechtsbestuur heeft bij de verdeling van zaken getoetst aan de volgende criteria: toegankelijkheid, kwaliteit en gezonde bedrijfsvoering.

In het proces van totstandkoming van dit reglement heeft het gerechtsbestuur de hoofdadvocaat-generaal van het ressort geconsulteerd.

Bepalingen

1. Zittingsplaatsen

Op de volgende zittingsplaats kunnen stukken en zaken worden ingediend of gedeponeerd en kan de rechtzoekende terecht voor informatie over een zaak:

Locatie Amsterdam (Paleis van Justitie):

Postadres: Postbus 1312 1000 BH Amsterdam

Bezoekadres: IJdok 20 1013 MM Amsterdam

Openingstijden: ma t/m vr van 8.30-17.00 uur

Internationale handelszaken die worden aangebracht bij de Netherlands Commercial Court of Appeal, worden ingediend op de wijze als is vermeld op de website www.ncc.gov.nl.

Het gerechtshof Amsterdam heeft tevens als zittingsplaatsen de locaties van de rechtbanken Amsterdam en Noord-Holland, alsmede het Justitieel Complex Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer.

2. Zittingslocaties

Zaken van het gerechtshof Amsterdam worden behandeld in het Paleis van Justitie te Amsterdam.

Binnen de hiervoor genoemde zittingsplaatsen kan een andere zittingslocatie worden aangewezen.

2.a Externe wrakingskamer

Het Gerechtshof Amsterdam kent een ‘externe wrakingskamer’. Dit houdt in dat een wrakingszaak op grond van artikel 62b van de Wet op de rechterlijke organisatie ter (verdere) behandeling kan worden verwezen naar het Gerechtshof Den Haag, indien behandeling van de wrakingszaak door dat hof naar het oordeel van (de wrakingskamer van) het Gerechtshof Amsterdam wenselijk wordt geacht.

Indien het wrakingsverzoek niet wordt verwezen naar het Gerechtshof Den Haag, wordt het verzoek behandeld door de wrakingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Het betreft een tijdelijke regeling die voor onbepaalde tijd geldt, in afwachting van definitieve besluitvorming.

In beginsel komen alleen wrakingsverzoeken die voldoen aan de bij het Wrakingsprotocol voor de pilot ‘externe wrakingskamer’ van het Gerechtshof Amsterdam & het Gerechtshof Den Haag vastgestelde criteria in aanmerking. Deze criteria worden zolang deze tijdelijke regeling geldt voorlopig gehandhaafd.

3. Zaken eigen medewerkers

Zaken waarbij eigen medewerkers zijn betrokken worden, indien naar het oordeel van het hof behandeling van die zaak door een ander hof gewenst is (art 46b Wet op de rechterlijke organisatie), verwezen naar het gerechtshof Arnhem/Leeuwarden.

4. Slotbepalingen

Dit reglement is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 5 december 2018. Op 11 december 2018 heeft de Raad voor de rechtspraak ingestemd met het reglement.

Met de inwerkingtreding van dit Zaaksverdelingsreglement wordt tegelijkertijd het Zaaksverdelingsreglement dat is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 14 december 2017 ingetrokken.

Dit reglement wordt aangehaald als: Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Amsterdam.

Het reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.