Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeerdamStaatscourant 2018, 71302Ruimtelijke plannenBekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Koenderseweg 3a, gemeente Leerdam

Logo Leerdam

 

Burgemeester en wethouders van Leerdam maken, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Koenderseweg 3a, gemeente Leerdam, inclusief bijbehorende stukken, op 8 november 2018 door de gemeenteraad ongewijzigd is vastgesteld. Het plan voorziet in de sanering van het agrarisch bedrijf en ontwikkeling van 3 bouwkavels aan de Koenderseweg 3a in Leerdam.

 

Bestemmingsplan ter inzage

Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, inclusief de hierbij behorende stukken, ligt met ingang van 14 december 2018 gedurende een termijn van zes weken voor iedereen ter inzage op het stadskantoor van Leerdam, bezoekadres Dokter Reilinghplein 1, 4141 DA te Leerdam.

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag 9:00 uur – 12.30 uur (loketten open)

Maandag t/m vrijdag 13.00 uur – 17.00 uur (op afspraak)

Daarnaast is het bestemmingsplan, inclusief de bijbehorende stukken, in te zien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan kan worden gevonden door middel van het adres of via het plan-id: NL.IMRO.0545.BPKOENDERSEWEG3A-VG01.

 

Beroep en voorlopige voorziening

Een dag na de start van de bovengenoemde inzagetermijn start de beroepstermijn van 6 weken. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode, indien zij kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage (beroepstermijn).

Voor de behandeling van een beroepschrift moet griffierecht betaald worden. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet op. Daarvoor moet een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, op voornoemd adres.

 

Leerdam, 13 december 2018