Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KorendijkStaatscourant 2018, 71264Ruimtelijke plannenBekendmaking vaststelling bestemmingsplan Kernen Korendijk 2018

Logo Korendijk

Burgemeester en wethouders van Korendijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 december 2018 het bestemmingsplan ‘Kernen Korendijk 2018’ heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan betreft een actualisatie van het bestemmingsplan Kernen, het bestemmingsplan Nieuw-Beijerland en de bestemmingsplannen voor de uitbreidingen. Deze plannen worden samengevoegd en vervangen door één nieuw bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is bedoeld om de bestaande regels en verbeelding (voorheen plankaart) van de verschillende bestemmingsplannen op elkaar af te stemmen en te uniformeren en de laatste wijzigingen in wet- en regelgeving op te nemen.

Inzien

Het bestemmingsplan ‘Kernen Korendijk 2018’ als vervat in GML-bestand NL.IMRO.0588.BPKernenKDK2018-VG01, bestaande uit een toelichting met daarbij behorende stukken, regels en een verbeelding (plankaart) is gedurende de periode van 17 december 2018 tot en met 28 januari 2019 digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een link naar de website ruimtelijkeplannen.nl en het plan is ook te vinden op de website van de gemeente Korendijk respectievelijk de gemeente Hoeksche waard. Het bestemmingsplan is in te zien bij Heemzicht aan de Voorstraat 26 in Piershil.

Instellen van beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging bestaat de mogelijkheid beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 EA Den Haag. Deze mogelijkheid staat uitsluitend open voor belanghebbenden die:

 

  • 1.

    Tijdig tegen het ontwerp-bestemmingsplan hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij de raad;

  • 2.

    Geen zienswijze naar voren hebben gebracht bij de raad, maar wel beroep wensen in te stellen. Zij dienen, om ontvankelijk te worden verklaard in het beroep, aan te tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig hun zienswijze bij de raad naar voren te brengen;

  • 3.

    Bedenkingen hebben tegen de wijzigingen welke bij vaststelling ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

 

Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de voornoemde afdeling.

 

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is aangevraagd bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Piershil, 14 december 2018