Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 10 december 2018, nr. 1419554, houdende vaststelling van de peildatum voor de telling van de leden van de omroeporganisaties voor de erkenningperiode 2021–2025

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 2.27, eerste lid, van de Mediawet 2008;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling peildatum

De peildatum, bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Mediawet 2008, voor de erkenningperiode die aanvangt met ingang van 1 januari 2021, is 31 december 2019.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Op grond van artikel 2.27, eerste lid, van de Mediawet 2008 stelt de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een peildatum vast voor het tellen van het aantal leden per omroeporganisatie door het Commissariaat voor de Media. Dit besluit strekt tot vaststelling van die peildatum voor de vijfjaarlijkse erkenningperiode die begint op 1 januari 2021. De peildatum is vastgesteld op 31 december 2019. Deze datum is gekozen in afstemming met het Commissariaat voor de Media en het College van Omroepen.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Naar boven