Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2018, 71102VerkeersbesluitenVerkeersmaatregelen Friese Dickens Festijn Lemmer op 15 en 16 december 2018

Logo De Fryske Marren

Kenmerk: EV 20180118/1940132451

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

gelet op het verzoek van Stichting Lemster Dickens Festijn te Lemmer binnengekomen op 18 juli 2018 om ten behoeve van het organiseren van het Lemster Dickens Festijn op zaterdag 15 en zondag 16 december 2018 enkele wegen in het centrum van Lemmer af te mogen sluiten;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

overwegende dat:

 • diverse marktkramen worden geplaatst;

 • een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

 • het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is diverse verkeersmaatregelen te treffen op de betreffende wegen;

 • deze wegen binnen de bebouwde kom van Lemmer liggen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

 • overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

b esluiten:

1.op zaterdag 15 december 2018 tussen 13:00 uur tot 22:00 uur en;

op zondag 16 december 2018 tussen 11:00 uur tot 20:00 uur;

de volgende (gedeelten van) straten door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten

 • Stationsweg (gedeelte tussen Vuurtorenweg en Prinsessekade);

 • Waaigat;

 • Flevostraat (gedeelte tussen Langestreek en Lijnbaan);

 • Nieuwburen (gedeelte tussen Vissersburen en Lijnbaan);

 • Willemskade;

 • Emmakade (gedeelte tussen Burgemeester Krijgerplein en Emmakade nummer 11);

 • Kortestreek;

 • Leeg;

 • Langestreek (gedeelte tussen Waaigat en Oude Sluis);

 • Schoolstraat (gedeelte tussen Kortestreek en Lijnbaan);

 • Gedempte Gracht;

 • Kerkhof;

 • Burgemeester Krijgerplein;

 • De Schulpen;

 • Prinsessekade;

 • Oude Sluis;

 • Schans.

  • 2.

   op zaterdag 15 december 2018 tussen 07:00 uur tot 22:00 uur en;

op zondag 16 december 2018 tussen 11:00 uur tot 20:00 uur;

de volgende (gedeelten van) straten door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten

 • Vissersburen;

 • Achterom;

 • Spinhuispolle;

 • Nieuwedijk (gedeelte tussen De Schulpen en Tuinstraat).

  • 3.

   op zaterdag 15 december 2018 tussen 16:00 uur tot 22:00 uur en;

op zondag 16 december 2018 tussen 14:00 uur tot 20:00 uur;

de volgende (gedeelten van) straten door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten

 • Nieuwburen (gedeelte tussen Wiepke Hofstraat en Lijnbaan);

 • Zeedijk (gedeelte tussen Vissersburen en Zeedijk nummer 1).

  • 4.

   op zaterdag 15 december 2018 van 13:00 uur tot 22:00 uur en;

op zondag 16 december 2018 van 11:00 uur tot 20:00 uur;

door plaatsing van borden overeenkomstig model E1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, parkeren te verbieden aan beide zijden van:

 • Gerben Bootsmastraat (gedeelte tussen Christiaan de Vriesstraat en Vissersburen);

 • Vissersburen (gedeelte tussen Gerben Bootsmastraat en Polderdijk).

  • 5.

   op zaterdag 15 december vanaf 13:00 uur tot 22:00 uur en;

op zondag 16 december 2018 van 11:00 uur tot 20:00 uur;

door plaatsing van borden overeenkomstig model E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, twee gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen aan

•Lijnbaan.

Joure, 10 december 2018

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

Menno Visser,

afdelingshoofd veiligheid, vergunningen en handhaving

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener

 • de dagtekening

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • de gronden van het bezwaar

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.Via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.