Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2018, 71099VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen taxistandplaats voor opladen van elektrische taxi’s en twee parkeervakken voor elektrische deelauto’s aan de Helperpark

Logo Groningen

Kenmerk: 6964072

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, afdeling Infrastructuur, team Verkeer  over maatregel en plaatsing. Het advies is als bijlage toegevoegd.

Motivering

De gemeente Groningen wil elektrisch rijden en deelauto’s stimuleren. Dit is onder andere verwoord in het parkeerbeleid 2010-2020: ’Parkeren in de stad, duurzaam bereikbaar’. Onder bepaalde voorwaarden kan bij de gemeente een aanvraag worden ingediend voor het plaatsen van een laadpaal bij een openbare parkeerplaats. Er is een aanvraag ingediend voor twee oplaadpunten. Het betreft een aanvraag voor twee snelladers op de taxistandplaats en kort-parkeren parkeerstrook aan de Helperpark ter plaatse van De Leyhoeve. Hiervoor wordt één taxistandplaats omgevormd tot één oplaadplek voor uitsluitend 100% elektrische taxi’s en worden twee kort parkeerplekken omgevormd tot twee parkeerplekken voor elektrische deelauto’s waar opgeladen kan worden, zoals weergegeven is op de schets in de bijlage.

De maatregel zoals genoemd in dit besluit dient het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik, zoals omschreven staat in artikel 2 lid 3 van de Wegenverkeerswet 1994.

Besluit

Wij besluiten voor de parkeerstrook aan de Helperpark ter plaatse van de Leyhoeve op grond van bovenvermelde overwegingen:

- Tot het intrekken van 3 taxistandplaatsen en 6 kortparkeervakken door het verwijderen van bord E5 met onderbord met daarop de tekst ”3x” en bord E8 met onderbord met daarop de tekst “6 x” alsmede onderbord met daarop de tekst “Max. 10 minuten”;

- Tot het instellen van twee taxistandplaatsen door het plaatsen van bord E5 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord met daarop de tekst “2 x”;

- Tot het instellen van één taxistandplaats specifiek voor het opladen van elektrische taxi’s door het plaatsen van bord E5 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord met daarop de tekst “alleen voor opladen elektrische taxi’s”;

- Tot instellen van 2 parkeervakken specifiek voor elektrische deelauto’s door het plaatsen van bord E8 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord met de tekst “alleen voor elektrische deelauto’s” alsmede met onderbord met daarop de tekst “2 x”;

- Tot instellen van 4 kortparkeervakken door het plaatsen van bord E8 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord met de daarop de tekst “4 x” alsmede onderbord met daarop de tekst “Max. 10 minuten”; 

Intrekking

Voor de verkeersmaatregelen gericht op het verwijderen bord E5 en E8 met onderborden zijn eerder verkeersbesluiten genomen. Dit besluit is daarmee tevens een besluit tot intrekking van deze besluiten.

  Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken-en-beroep-indienen. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.  

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening. 

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt. 

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

Met vriendelijke groet,

 

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,

 

 

E.A. Tollenaar

Teamleider Stadsontwikkeling