Tarievenbesluit Ctgb 2019

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 • Gelet op artikel 74 Verordening (EG) 1107/2009, artikel 10, eerste lid, Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, alsmede artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

 • Overwegende dat het overgangsrecht van Verordening (EG) 1107/2009 met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van gewasbeschermingsmiddelen die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn 91/414/EEG en de implementatie daarvan in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, zoals die gold vóór 14 juni 2011;

 • Gelet op artikel 80 van Verordening (EU) 528/2012, artikel 10, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

 • Overwegende dat ter uitvoering van de verordening (EU) 528/2012 nadere regels zijn gesteld inzake de tarieven, facturering en betaling voor de diensten en werkzaamheden die het Ctgb in het kader van de verordening zal verrichten;

 • Overwegende dat het overgangsrecht van verordening (EU) 528/2012 met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van biociden die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn (EG) 1998/98 of op basis van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zoals deze gold vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 november 2013 tot wijzing van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van de Biocidenverordening;

Besluit om de tarieven, verschuldigd in verband met de uitvoering van zijn wettelijke taken en overige diensten, vast te stellen als beschreven in dit besluit:

Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen

 • a. Gewasbeschermingsmiddelen verordening: Verordening (EG) 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad

 • b. Gewasbeschermingsrichtlijn: Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen

 • c. Biociden verordening: Verordening (EU) 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012

 • d. Biociden richtlijn: Richtlijn 98/8/EG van het Europese parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden

 • e. de wet: Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 • f. de regeling: Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 • g. nieuwe werkzame stof:

  • i. (gewasbeschermingsmiddelen)

   • 1. een werkzame stof als bedoeld in artikel 30 Gewasbeschermingsmiddelenverordening, of

   • 2. een werkzame stof die niet blijkens uitvoeringsverordening (EU) 540/2011 is goedgekeurd en die op 15 juli 1993 nog niet op de markt was en daarmee niet ingevolge een communautaire maatregel is gelijkgesteld

  • ii. (biociden) werkzame stof als bedoeld in artikel 3 eerste lid onder e van de Biociden verordening

 • h. zonale aanvragen: aanvragen tot wijziging/toelating van gewasbeschermingsmiddelen, die op grond van artikel 33 van de Gewasbeschermingsmiddelenverordening middels de daar beschreven (inter)zonale beoordelingswijze worden behandeld

 • i. Europese aanvragen: aanvragen tot goedkeuring of wijziging van de goedkeuring van een werkzame stof, als bedoeld in artikel 7 van de Gewasbeschermingsmiddelenverordening.

Tussentijdse aanpassing Tarievenbesluit

Het Tarievenbesluit kan, indien daar aanleiding toe is, tussentijds worden aangepast.

Tijdige betaling

Er is tijdig betaald indien de betaling door het Ctgb voor het einde van de in de factuur genoemde termijn is ontvangen, dan wel indien wordt aangetoond dat het te betalen bedrag voor het einde van de termijn naar het Ctgb is overgeschreven of gestort.

In gevallen waarin aantoonbaar sprake is van een vergissing kan het Ctgb besluiten alsnog een te late betaling te accepteren.

Communicatie

Vanaf het moment dat een biociden aanvraag wordt ingediend geschiedt alle correspondentie omtrent kosten en betaling middels plaatsing van het bericht in het Register for Biocidal Products (R4BP3) en eventueel een mededeling hiervan per email aan de aanvrager.

Hoofdstuk 2 - Overige bepalingen

1. Openbaarmakingverzoeken

Met betrekking tot verzoeken tot openbaarmaking past het Ctgb het bepaalde in het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur overeenkomstig toe.

2. Overgangsregime

De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanhangige aanvragen worden met ingang van dat tijdstip overeenkomstig de bepalingen van dit besluit behandeld.

3. Intrekking eerdere tarievenbesluiten

Het “Tarievenbesluit Ctgb 2018” wordt ingetrokken.

4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2019, na goedkeuring door Onze Minister en plaatsing van dit besluit in de Staatscourant.

5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Tarievenbesluit Ctgb 2019”.

Vastgesteld door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

op d.d. 26 september 2018

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

voor deze,

de Voorzitter,

ir. J.F. de Leeuw

Hoofdstuk 3 - Toelichting bij Tarievenbesluit

Algemeen

Artikel 10,: de wet bepaalt dat de kosten die het Ctgb maakt bij de uitvoering van de hem in artikel 4 van de wet opgedragen taken, moeten worden gedekt uit de door het College vast te stellen en in rekening te brengen tarieven. De tarieven hebben een rechtstreeks verband met de kosten die het Ctgb bij de uitvoering maakt en behoeven de goedkeuring van de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

De tarieven worden met dit besluit vastgelegd en hebben vooral betrekking op:

 • Aanvragen tot toelating of op toelatingen (bijvoorbeeld aanvragen tot toelating, wijziging of verlenging van de toelating, aanvragen tot goedkeuring van een werkzame stof van een gewasbeschermingsmiddel of tot plaatsing van een werkzame stof van een biociden op Annex I of Ia bij richtlijn 38/8/EG)

 • Jaarlijkse vergoedingen, die toelatinghouders aan het Ctgb verschuldigd zijn op grond van artikel 10, eerste lid van de wet

 • Openbaarmakingsverzoeken middels verwijzing naar het Besluit tarieven openbaarheid van bestuur

 • Servicedesk verzoeken

 • Vrijstelling zoals bedoeld in art 53 van de Gewasbeschermingsmiddelen verordening

 • Overige werkzaamheden

Voor het evalueren van samenvattingen van gegevens en studies voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn de werkelijke kosten verschuldigd die vooraf in rekening worden gebracht.

Met uitzondering van:

 • zonale aanvragen (NL ZRMS),

 • aanvragen tot uitbreiding in Nederland (niet zonaal) van een bestaande toelating met alleen kleine toepassingen,

 • BPR nationale en Unie-aanvragen

 • en Europese aanvragen,

voor deze aanvragen wordt eerst een voorschot in rekening gebracht en vindt vervolgens een eindafrekening op basis van nacalculatie en werkelijke kosten plaats.

Indien het College besluit tot het stellen van aanvullende vragen bij aanvragen op grond van vaste tarieven en nacalculatie, zijn daarvoor ook de daaraan verbonden kosten voor het evalueren van samenvattingen van gegevens en de beoordelingskosten verschuldigd.

In het kader van bepaalde aanvraagtypen, zoals de toelating van een toevoegingsstof of een parallelle vergunning, kan het voorkomen dat ook een inhoudelijk-wetenschappelijke beoordeling noodzakelijk is. In die gevallen is het mogelijk dat – naast de aanvraagkosten – ook de betreffende beoordelingskosten in rekening gebracht worden.

Voor aanvullende en of overige werkzaamheden waarvoor geen tarief is vastgesteld worden de werkelijke kosten in rekening gebracht. Dit gebeurt na overleg met de aanvrager.

Voor de registratie van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel en biocide wordt jaarlijks een vergoeding in rekening gebracht. De peildatum hiervoor is 1 februari. Indien de aanvrager niet of niet volledig binnen de gestelde termijn de jaarlijkse vergoeding betaalt, is de aanvrager van rechtswege in verzuim in de zin van artikel 6:81 Burgerlijk Wetboek en kan de toelating worden ingetrokken.

Begrippen

DTG-lijst

De DTG-lijst is de Definitie Lijst Toepassingsgebieden, zoals die is opgenomen in de Evaluation Manual (te vinden op de website van het Ctgb) onder het aspect werkzaamheid.

”technische werkzame stof”

Onder ‘technische werkzame stof´ wordt verstaan de werkzame stof met de bijbehorende technische specificaties en bepalingen zoals vermeld in de Gewasbeschermingsmiddelenverordening (voor gewasbeschermingsmiddelen) en in de Bijlage bij EU Verordening (EU) 545/2011, dan wel (voor biociden) de Unielijst van goedgekeurde werkzame stoffen bij Verordening (EU) 528/2012 voor de werkzame stof. Met ‘werkzame stof’ wordt de werkzame stof in de algemene zin bedoeld, de zuivere werkzame stof.

Nacalculatie

Bij diverse aanvragen vindt nacalculatie plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten; dit is bij de desbetreffende aanvragen nadrukkelijk vermeld.

Werkelijke kosten

Werkelijke kosten betreffen de interne kosten gemaakt door het Ctgb (uurtarief x het aantal door het Ctgb bestede uren) en de werkelijke kosten van ingeschakelde derden (inclusief de aan derden betaalde BTW). Meer informatie over de werkwijze en samenwerkingspartners staat op de website www.ctgb.nl.

Facturering, betaling en nacalculatie/restitutie

 • a. De aan het Ctgb verschuldigde vergoeding wordt berekend aan de hand van de aangeduide posten en tariefstellingen.

 • b. Voor de verschuldigde aanvraag- of beoordelingskosten wordt door het Ctgb een factuur verzonden met een betalingstermijn van 30 dagen. Niet of niet tijdige betaling kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van de aanvraag op grond van artikel 2.3 Bestuursreglement 2018.

 • c. Indien een voorschot voor de werkelijke kosten is betaald, wordt dit met het uiteindelijk totaal verschuldigde bedrag verrekend. Indien de daadwerkelijke kosten lager zijn dan hetgeen is voorgeschoten, wordt het verschil binnen 30 dagen na dagtekening van de eindfactuur aan de aanvrager terugbetaald. Indien de daadwerkelijke kosten hoger zijn dan het betaalde voorschot volgt er een aanvullende factuur met een betalingstermijn van 30 dagen.

 • d. In afwijking van het bepaalde in artikel 4:87lid 1 Awb geldt voor andere tarieven of kosten dan bedoeld onder b) dat de aanvrager de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer dient te voldoen.

Aanpassing van het voorschotbedrag

Een aspirant-aanvrager kan voorafgaand aan het doen van een aanvraag, het Ctgb verzoeken om op basis van door hem verstrekte informatie een inschatting te maken van de reële kosten van die specifieke aanvraag en om het voorschotbedrag daarop aan te passen. Er kan met reden van het voorschotbedrag worden afgeweken als de ureninschatting daar aanleiding voor geeft.

Tijdige betaling

Er is tijdig betaald als de betaling voor het einde van de in de factuur genoemde termijn door het Ctgb is ontvangen, dan wel indien wordt aangetoond dat het te betalen bedrag voor het einde van de termijn naar het Ctgb is overgeschreven of gestort.

In gevallen waarin aantoonbaar sprake is van een vergissing kan het Ctgb besluiten alsnog een te late betaling te accepteren.

Betaling in termijnen

Tot twee weken na de datum van dagtekening van de factuur kan de aanvrager het College verzoeken om de kosten van de procedure bij het Ctgb in termijnen te mogen betalen.

 • Dit verzoek wordt gehonoreerd indien de kosten van de procedure meer dan € 5.000,- bedragen.

 • Indien de kosten van de procedure niet meer dan € 30.000,- bedragen, kan worden voldaan in maximaal drie maandelijkse termijnen van telkens een derde van de totale som.

 • Indien de kosten van de procedure meer dan € 30.000,- bedragen, kan worden voldaan in maximaal vier maandelijkse termijnen van telkens een kwart van de totale som.

De eerste termijn dient te zijn betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de oorspronkelijke factuur.

Bij betaling in termijnen aanvaardt het Ctgb na tijdige betaling van de eerste termijn de aanvraag en deelt de datum van deze aanvaarding mee aan de aanvrager.

Incassomogelijkheden

Het is mogelijk om facturen automatisch te laten incasseren door het Ctgb. Informatie hierover kunt u vinden op de website www.ctgb.nl.

In aanvulling op bovenstaande en deels in afwijking hiervan gelden voor de werkzaamheden die het Ctgb verricht ter uitvoering van de Biocidenverordening de volgende bepalingen.

Grondslagen en uitgangspunten

De Biociden verordening verplicht de lidstaten om in de tariefstelling rekening te houden met een aantal zaken:

 • de gedeeltelijke terugbetaling van de vergoeding indien een aanvrager de verlangde informatie niet binnen de vastgestelde termijn indient (artikel 80 lid 3 onder b);

 • waar passend, inachtneming van de specifieke behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen, met inbegrip van de mogelijkheid om betalingen in verschillende termijnen en fasen te splitsen (artikel 80 lid 3 onder c);

 • bij de structuur en het bedrag van de vergoedingen wordt rekening gehouden met de omstandigheid of de informatie gezamenlijk dan wel afzonderlijk wordt ingediend (artikel 80 lid 3 onder d);

 • in naar behoren gemotiveerde gevallen kan, mits het agentschap of de bevoegde autoriteit daarmee akkoord gaat, de vergoeding geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden (artikel 80 lid 3 onder e).

Communicatie

Vanaf het moment dat een aanvraag wordt ingediend geschiedt alle correspondentie omtrent kosten en betaling middels plaatsing van het bericht in het Register for Biocidal Products (R4BP3) en eventueel een mededeling hiervan per email aan de aanvrager.

Facturering, betaling en nacalculatie/restitutie (biociden)

 • Na ontvangst van de aanvraag berekent het Ctgb de voor de aanvraagprocedure verschuldigde vergoeding aan de hand van de aangeduide posten en tariefstellingen. De factuur wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag verzonden.

 • De Biociden verordening bepaalt dat de kosten van een aanvraagprocedure binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening van de factuur moet zijn betaald. Een hersteltermijn kan niet worden gegeven.

 • Bij niet tijdige betaling wordt de aanvraag verworpen.

 • Indien het gefactureerde bedrag een voorschot betreft, worden na afloop van de procedure middels nacalculatie de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht. Indien de daadwerkelijke kosten lager zijn dan hetgeen is voorgeschoten, wordt het verschil binnen vier weken na dagtekening van de eindfactuur aan de aanvrager terugbetaald.

Afzonderlijke tarieven

Aangezien voorzien wordt dat het goedkeuren van de bestaande en geïdentificeerde werkzame stoffen tot na het jaar 2024 doorgaat zullen naar verwachting in 2027 alle in Nederland alle toegelaten biociden onder het regime vallen van de Biociden verordening. Tot die tijd zullen er voor biociden tarieven blijven bestaan voor procedures onder nationaal recht of onder het recht van Richtlijn 98/8/EG, naast de tarieven voor producten en procedures die onder de Verordening vallen.

Verlaagd tarief bij geclusterde aanvragen

Indien meerdere aanvragen tegelijk worden ingediend waarbij op één of meer aspecten kan worden volstaan met een clusterbeoordeling voor meerdere aanvragen, brengt het Ctgb op verzoek van de aanvrager(s) voor die aspecten van die aanvragen een verlaagd tarief in rekening.

Indien er meerdere aanvragers zijn, is jegens het Ctgb iedere aanvrager hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag. Het Ctgb heeft geen bemoeienis met de onderlinge verrekening tussen aanvragers.

Aanvraag van biocidenfamilies

Onder Verordening (EU) 528/2012 is het mogelijk om een toelating aan te vragen voor meerdere producten tegelijk. Voor aanvragen waarbij het Ctgb optreedt als evaluerende lidstaat wordt gewerkt met een voorschot. Voor wederzijdse

erkenning van een toelating van een biocidenfamilie door een andere lidstaat, worden vaste Tarieven berekend.

Kaderformulering

De aanvrager van een toelating van een biocide kan het Ctgb vragen om bij de toelating vast te stellen dat de betreffende biocide als kaderformulering wordt aangemerkt. De vaststelling van een kaderformulering biedt de toelatinghouder de mogelijkheid om gemakkelijker en tegen lagere tarieven sterk vergelijkbare toelatingen (bijv. in andere kleuren) te verkrijgen. De vaststelling van de kaderformulering brengt extra aanvraagkosten met zich mee, die derhalve naast de gewone aanvraagkosten in rekening gebracht worden.

Inwerkingtreding van verordening (EU) 528/2012

Per 1 september 2013 is Verordening (EU) 528/2012 in werking getreden. Deze verordening is van toepassing op alle (aanvragen inzake) biociden en werkzame stoffen in biociden die niet op grond van regels van overgangsrecht onder de werking van de nationale wet of Richtlijn 98/8/EG vallen. De Verordening geeft regels voor de vergoeding die de lidstaten mogen berekenen voor de diensten die zij verrichten met betrekking tot de procedures van de verordening.

Overig

De communicatie tussen aanvrager en Ctgb zal onder de verordening volledig digitaal verlopen. De Verordening introduceert voorts nieuwe aanvraagtypen en nieuwe soorten toelatingen, nieuwe verplichtingen ten aanzien van tariefstelling, facturering en betaling, en de mogelijkheid van een aangepast tarief. Het uitgangspunt dat de beoordelende lidstaten kostendekkend moeten werken is onveranderd gebleven.

Hoofdstuk 4 - Wijzigingen in Tarievenbesluit 2019

Uurtarief 2019

Het uurtarief voor 2019 is € 136,– per uur en is geïndexeerd met 3% ten opzichte van het tarief van 2018. De stijging wordt veroorzaakt door o.a. een CAO stijging van salarissen, een stijging van de reguliere ICT kosten, afschrijving van ICT investeringen en een reguliere prijsindexatie van de overige bedrijfskosten.

Servicedesk

Pre-application support traject is vervallen, hier is door aanvragers geen gebruik gemaakt. Indien men een pre-aanvraag traject wil opstarten kan gebruik worden gemaakt van een RFM of PSM.

Jaarlijkse vergoeding (gewasbeschermingsmiddelen)

Het tarief voor de jaarlijkse vergoeding volgt de indexatie van het uurtarief en is met ca. 3% verhoogd.

Jaarlijkse vergoeding (biociden)

Het tarief voor de jaarlijkse vergoeding volgt de indexatie van het uurtarief en is met ca. 3% verhoogd.

Tarief gewasbeschermingsaanvragen

Er zijn overall geen grote aanpassingen in normuren nodig.

Drie zaken verdienen echter aandacht:

1. Er is geconstateerd dat voor de projectleiderstaken (coördineren en begeleiden van aanvragen) binnen de Europese context onvoldoende tijd beschikbaar is.

2. Regelmatig worden onderdelen verlegd naar lidstaatniveau. Dat betekent dat er extra beoordelingstijd nodig is voor iets dat feitelijk door de rapporterende lidstaat in het core dossier uitgevoerd had moeten worden. Hiermee is in het tarief voor de betreffende aanvraagtypen geen rekening gehouden. Daarom is voor een aantal onderdelen add-ons opgenomen.

3. Bij beoordelingen is het onderdeel hormoonverstoorders nieuw. Bij de aanvragen waar dit van toepassing is, wordt een add-on aangeslagen.

Tarief gewasbeschermingsaanvragen

NLTG/NLRG

Het aanvraagtarief van deze aanvragen gaat omlaag omdat de normuren voor de commentaarronde en de intake van deze aanvragen naar beneden kan worden bijgesteld

Tarief gewasbeschermingsaanvragen

NLRG

In Europa is het aan de lidstaten overgelaten of bij een beoordeling van een renewal (herregistratie na herbeoordeling van de actieve stof onder 1107/2009), combitox wordt beoordeeld van alle werkzame stoffen in het product. Het College heeft besloten dat de combitox van alle actieve stoffen in een gewasbeschermingsmiddel veilig moeten zijn, daarom wordt bij meerdere actieve stoffen combitox beoordeeld.

Tarief gewasbeschermingsaanvragen

NLWTG

Het aanvraagtarief van deze aanvragen gaat omlaag omdat de normuren voor de intake van deze aanvragen naar beneden kan worden bijgesteld.

Tarief gewasbeschermingsaanvragen

THG

Het aanvraag tarief voor THG komt te vervallen.

Tarief gewasbeschermingsaanvragen

Aspect FCE

Voor het aspect FCE zijn de uren voor kort cyclische aanvragen naar boven bijgesteld, omdat voor de beoordeling meer tijd nodig is dan eerder voorzien.

Tarief gewasbeschermingsaanvragen

MRL

Het tarief voor de MRL aanvragen gaat omhoog omdat de normuren voor de intake van deze aanvragen naar boven zijn bijgesteld.

Tarief gewasbeschermingsaanvragen

MTR

Het tarief voor de MTR gaat omhoog omdat de normuren voor de intake van deze aanvragen naar boven zijn bijgesteld.

Tarief biociden middelaanvragen waarbij beoordelingen moeten worden uitgevoerd (nationale en Unie-aanvragen)

In 2019 worden de voorschotten voor middelaanvragen onder de BPR waarvoor een beoordeling moet worden uitgevoerd (nationale en Unie-aanvragen) verhoogd. In 2018 was het voorschottarief gebaseerd op een basisaanvraag, waarbij het werkelijke voorschot verhoogd werd op basis van de grootte en complexiteit van de aanvraag (o.a. meerdere producttypes, meerdere familieleden, comparative assessment).

In 2019 zijn in het tarievenbesluit gemiddelde voorschotbedragen opgenomen, die de gemiddelde kenmerken van aanvragen afdekken.

De stijging van de kosten voor BPR middelaanvragen kan worden verklaard door het volgende:

• De complexiteit van deze dossiers blijkt groter dan in eerste instantie ingeschat: veelal worden grote consortia gevormd en/of zijn biocidenfamilies zeer uitgebreid en de opbouw van dossiers voldoet nog niet altijd aan de gestelde eisen

• Het Europese goedkeuringsproces met consensus-structuur, referrals en een eigen IT-systeem blijkt fors meer tijd te vergen van zowel wetenschappelijk beoordelaars als projectleiders.

Pre-application support traject voor aanvraagtypen B-TFN, B-UTN en B-UTFN (biociden)

Het tarief voor Pre-application support traject op basis van nacalculatie voor aanvraagtypen B-TFN, B-UTN en B-UTFN is komen te vervallen gezien het beperkte gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Unietoelating: bijwonen van BPC-vergadering door projectleider (biociden)

Tarief voor het bijwonen van de BPC-vergadering in het kader van een aanvraag tot Unietoelating door de projectleider vervalt. Deze kosten worden vanaf 2019 in rekening gebracht op basis van nacalculatie en vallen onder het voorschottarief van de aanvraag tot Unietoelating.

Starttarief parallelle wederzijdse erkenning (biociden)

Tarief voor wederzijdse erkenning wordt vanaf 2019 gesplitst in een starttarief en een evaluatietarief.

Parallelle en opeenvolgende wederzijdse erkenningen en andere aanvragen waarbij Nederland betrokken lidstaat is (biociden)

Add-on per familielid is vervangen door add-on per meta-SPC. Add-on voor extra user category vervalt.

Stofbeoordeling (biociden)

Het aanvraagtarief is verhoogd vanwege verschuiving van uren in de fases van het proces.

Wederzijdse erkenningen en vereenvoudige toelating (biociden)

Aparte tarieven voor enkel product en biocidenfamilie.

Same biocidal product (biociden)

Het tarief is verlaagd van € 1.716,- naar € 1.400,- omdat de normuren naar beneden kunnen worden bijgesteld.

Voor een biocidenfamilie wordt per 5 middelen een add-on berekend.

In Kennisstellings verplichting (melding) (biociden en gewasbeschermingsmiddelen)

Aanvraagtarief is ingesteld. De beoordelingskosten vallen onder de normale tarieven.

Hoofdstuk 5 - Tarieven Servicedesk

Verzoeken

Omschrijving

Bedrag

Categorie

   

1

Tot 4 uur

Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht

2

Vanaf 4 uur

Werkelijke kosten o.b.v. nacalculatie

3

Request for meeting (RFM)

Werkelijke kosten o.b.v. nacalculatie

4

Korte-RFM

0,5 uur voorbereiding + uren o.b.v. nacalculatie

5

Pre-submission meeting (PSM)

Werkelijke kosten o.b.v. nacalculatie, met een voorschot van € 10.000,-

6

Voorlichtingsbijeenkomst (algemeen)

€ 200,–

7

Workshop

P.M.

Hoofdstuk 6 - Tarieven Gewasbescherming

Voor het evalueren van samenvattingen van gegevens en studies voor gewasbeschermingsmiddelen zijn de werkelijke kosten verschuldigd die vooraf in rekening worden gebracht. Met uitzondering van zonale aanvragen (NL ZRMS), aanvragen tot uitbreiding in Nederland (niet zonaal) van een bestaande toelating met alleen kleine toepassingen en Europese stofaanvragen, waar de werkelijk gemaakte kosten in rekening zullen worden gebracht op basis van voorschot en nacalculatie.

Indien het College besluit tot het stellen van aanvullende vragen, bij aanvragen op grond van vaste tarieven, zijn daarvoor ook de daaraan verbonden kosten voor het evalueren van samenvattingen van gegevens en de beoordelingskosten verschuldigd.

In het kader van bepaalde aanvraagtypen, zoals de toelating van een toevoegingsstof of een parallelle vergunning, kan het voorkomen dat ook een inhoudelijk-wetenschappelijke beoordeling noodzakelijk is. In die gevallen is het derhalve mogelijk dat – naast de aanvraagkosten – ook de betreffende beoordelingskosten in rekening gebracht worden.

Voor aanvullende en of overige werkzaamheden waarvoor geen tarief is vastgesteld worden de werkelijke kosten in rekening gebracht. Dit gebeurt na overleg met de aanvrager.

Tarieven aanvragen tot goedkeuring van werkzame stoffen gewasbescherming

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

TGEURAP, TGEURAPR

Ctgb rapporteur voor aanvraag tot goedkeuring of verlenging van een werkzame stof m.u.v. van een werkzame stof op basis micro-organismen of feromonen

 
 

Aanvraagkosten

€ 12.875,-

 

Samenvatten en beoordelen (opstellen DAR of RAR)

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 150.000,-*

 

Werkzaamheden ter afronding van een goedkeuring of een verlenging van de aanvraag van een werkzame stof (Peer review; Europese besluitvorming)

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 75.000,-*

TGEURAPM, TGEURPRM

Ctgb rapporteur voor aanvraag tot goedkeuring of verlenging van een werkzame stof op basis micro-organismen of feromonen dan wel een daarmee vergelijkbare stof

 

Aanvraagkosten

€ 12.875,-

 

Samenvatten en beoordelen (opstellen DAR of RAR)

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 50.000,-*

 

Werkzaamheden ter afronding van een goedkeuring of een verlenging van de aanvraag van een werkzame stof (Peer review; Europese besluitvorming)

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 30.000,-*

TGEUCORA

Ctgb Co-rapporteur stofdossier

 
 

Kosten becommentariëren stofbeoordeling RMS

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 20.000,-*

 

Samenvatten en beoordelen (opstellen DAR of RAR)

(Alleen indien in overleg met de RMS delen van de DAR/RAR moeten worden opgesteld)

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 50.000,-*

 

Co-rapporteur werkzaamheden ter afronding van een goedkeuring of een verlenging van de aanvraag van een werkzame stof (Peer review en Europese besluitvorming)

(Alleen indien in overleg met de RMS delen van de DAR/RAR moeten worden opgesteld)

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 25.000,-*

TGEURPCD

Ctgb rapporteur voor het beoordelen van confirmatory data

 

Beoordeling confirmatory data

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 15.500,-*

* Genoemd voorschot is gebaseerd op een gemiddeld dossier. Er kan met reden van dit voorschot worden afgeweken als de ureninschatting daar aanleiding voor geeft.

Indien het voorschot onvoldoende blijkt dan wordt er aanvullend gefactureerd.

Tarieven aanvragen gewasbescherming, middelaanvragen

Middelaanvragen op basis van nacalculatie

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

Zonale aanvragen met het Ctgb als rapporteur (Nederland is zRMS).

• Nieuwe aanvraag (ZTG, ZTG-LR)

• Wijzigingsaanvraag (ZWTG, ZWTG-LR)

• Renewal (ZRG)

• Vrijwillig zonale herregistratie (ZTHG)

Inbehandelingname en beoordelen (voorschot type 1)

Reguliere zonale aanvragen

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 50.000,-*

Inbehandelingname en beoordelen (voorschot type 2)

Zonale aanvragen op basis van een micro-organisme, feromoon of plant extract (laag risico).

Zonale wijzigingsaanvragen gebaseerd op een recent dRR.

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 30.000,-*

Aanvraagkosten

ZRG aanvragen (renewal van een middel met Nederland als zRMS), waarvoor uitstel is toegekend voor het indienen van een dRR.

Dit bedrag wordt in mindering gebracht op voorschot type 1 en 2 na indiening dRR.

€ 10.000,-

NLKUG,

Aanvraag tot uitbreiding in Nederland (niet zonaal) van een bestaande toelating met alleen Kleine Toepassingen

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 6.000,-*

* Genoemd voorschot is gebaseerd op een gemiddeld dossier. Er kan met reden van dit voorschot worden afgeweken als de ureninschatting daar aanleiding voor geeft.

Indien het voorschot onvoldoende blijkt dan wordt er aanvullend gefactureerd.

Aanvraagtarieven voor middelaanvragen op basis van vaste tarieven

Voor deze aanvragen gelden aanvraag- en beoordelingstarieven

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

NLTG, NLRG

CMS aanvraag

Zonale aanvragen waarbij Ctgb geen rapporteur is (Nederland is CMS)

• Nieuwe aanvraag (NLTG)

• Renewal (NLRG)

€ 8.976,-

NLWTG

Wijzigingsaanvraag NL=CMS

€ 6.120,-

NLWG

Wijzigingsaanvraag

Nationale aanvraag tot wijziging (nationaal addendum) toelating

€ 2.720,-

NLWERGZ, NLWERG

Wederzijdse erkenning

Wederzijdse erkenning kan op basis van zonaal dossier (NLWERGZ) of op basis van een toelating onder Richtlijn 91/414/EEG (NLWERG) uit een andere lidstaat

€ 4.760,-

Beoordelingstarieven voor middelaanvragen op basis van vaste tarieven

De beoordelingstarieven voor onderstaande aanvraagtypen zijn gebaseerd op aanvragen met 1 werkzame stof, met maximaal 5 toepassingen (= regels in de GAP) en 1 dRR (veld óf kastoepassingen)/zone.

Er worden onder meer extra kosten in rekening gebracht wanneer een middel meerdere werkzame stoffen bevat, er meer dan 5 toepassingen zijn, wanneer er sprake is van meer dan 1 dRR of overige aanvullende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De tarieven voor deze werkzaamheden kunt u vinden in de tabel “additionele” tarieven voor werkzaamheden die niet onder het standaardtarief vallen

T.b.v. Aanvragen tot wederzijdse erkenning en aanvragen waarbij uitsluitend het nationaal addendum wordt beoordeeld

NLTG, NLRG, NLTHG

Beoordeling Aspect

Bedrag

Werkzaamheid

€ 1.088,-

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 544,–

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 408,–

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 816,–

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 1.768,-

Ecotoxicologie

€ 2.176,-

Projectbegeleiding

€ 2.992,-

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.360,-

NLWERG, NLWERGZ,

Beoordeling Aspect

Bedrag

Werkzaamheid

€ 680,–

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 544,–

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

-

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 408,–

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 2.720,-

Ecotoxicologie

€ 2.176,-

Projectbegeleiding

€ 2.584,-

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.360,-

NLWTG, NLWG

Beoordeling Aspect

Bedrag

Werkzaamheid

€ 680,–

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 408,–

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 408,–

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 408,–

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 952,–

Ecotoxicologie

€ 1.088,-

Projectbegeleiding

€ 2.176,-

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.360,-

T.b.v. Aanvragen tot wederzijdse erkenning en nationaal addendum voor middelen o.b.v. micro-organismen of feromonen dan wel hiermee vergelijkbare stoffen (waaronder low risk middelen)

NLTG, NLWTG, NLRG, NLTHG, NLWERG, NLWERGZ, NLWG

Beoordeling Aspect

Bedrag

Werkzaamheid

€ 1.632,-

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 680,–

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid en van de toepasser

€ 544,–

Gedrag en lotgevallen in het milieu en Ecotoxicologie

€ 1.360,-

Projectbegeleiding

€ 1.904,-

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.360,-

Tarieven voor beoordelen algemeen

WYG, PWSG, MRL, MTR, IKV en overige aanvragen

Beoordeling Aspect

Bedrag

Werkzaamheid

€ 1.224,-

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 1.088,-

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 2.175,-

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 1.904,-

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 2.448,-

Ecotoxicologie

€ 4.760,-

Projectbegeleiding

€ 2.584,-

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.360,-

Additionele tarieven voor werkzaamheden die niet onder het standaardtarief vallen

Werkzaamheden

Bedrag

Per extra werkzame stof

€ 2.040,-

Per elke 1 tot en met 5 extra toepassingen

€ 952,–

Tankmix

€ 2.040,-

Extra dRR

€ 9.792,-

Evalueren samenvattingen en studierapporten voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu (lotgevallen en Ecotox)

Werkelijke kosten

Toepassing Guidance honingbijen en andere bestuivers

€ 3.808,-

Toepassing Guidance bedekte teelt (per 5 teelten)

€ 544,–

B10 (non-relevance metabolites)- per metaboliet

€ 952,–

GAP inperking gedurende aanvraag

€ 1.088,-

Beoordelen brugstudie

€ 544,–

Extra te beoordelen:

 

* Birds & Mammals

€ 1.632,-

* Aquatisch

€ 1.224,-

* Combitox

€ 1.088,-

* Non-targets

€ 1.088,-

Toepassing GD hormoonverstoring

€ 4.624,-

Vergelijkende beoordeling gewas conform Art 50 Verordening (EG) 1107/2009 (Comparative Assessment)

CA 1:Intake

Landbouwkundige beoordeling

CA 2: Risico beoordeling

PM

Per toepassing PM

Werkelijke kosten

Tarieven overige aanvragen gewasbescherming zonder extra beoordelingskosten

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

Administratieve wijzigingen

 

WNT, WNAW, OT

Wijziging naam toegelaten middel,

Wijziging naam, adres en/of woonplaats van de toelatinghouder

Overschrijving toegelaten middelen naar een ander bedrijf

€ 272,–

INTR

Intrekking van een toelating van een gewasbeschermingsmiddel

Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht

Kleine wijzigingen

 

WSGNW

Niet wezenlijke wijziging van de samenstelling

€ 884,–

Toevoegen of wijzigen fabrikant middel, wijzigen productielocatie

Wijziging productieproces middel (overgangsrecht)

Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht

NLWATG

Kleine wijziging WG-GA/WG inclusief beperkingen toepassingsgebied.

(waarbij GAP niet wijzigt en er geen risicobeoordeling nodig is)

€ 272,–

Overige type toelatingen

 

AG,

VAG,

UAG,

NLWERGV

Afgeleide aanvragen

Nieuwe afgeleide toelating

Verlenging afgeleide toelating

Uitbreiding afgeleide toelating

Administratieve verlenging van een toelating verkregen via een Wederzijdse erkenning

€ 884,–

PAG,

VPAG,

UPAG,

Parallel aanvragen

Parallel vergunning

Verlenging parallel vergunning

Uitbreiding parallel vergunning

€ 884,–

PGN

Proefontheffing

Vrijstelling voor proefdoeleinden gewasbescherming waarbij de behandelde gewassen niet in de voedselketen komen

€ 272,–

PGR

Proefontheffing

Vrijstelling voor proefdoeleinden gewasbescherming waarbij het de bedoeling is dat de behandelde gewassen in de voedselketen komen, basisbedrag

€ 340,–

PGR

Proefontheffing

Aanvullend bedrag per 5 gewas toepassingen die men in de voedselketen wil brengen (regels in de tabel)

€ 136,–

VIG

Verzoek inlichtingen dierproeven

€ 544,–

 

Bemiddeling uitwisseling dierproefgegevens

Werkelijke kosten

TT

Toevoegingsstof aanvraag,

€ 884,–

TT-W

Aanvraag voor het wijzigen van toevoegingsstoffen

€ 272,–

EXV

Exportverklaring

€ 272,–

 

Vrijstelling zoals bedoeld in art 53 van Verordening (EG) 1107/2009:

 
 

Werkzaamheden tot 30 uur; Tarief:

€ 4.080,-

 

Werkzaamheden 30 – 45 uur; Tarief:

€ 6.120,-

 

Werkzaamheden 45 – 60 uur; Tarief:

€ 8.160,-

 

Werkzaamheden 60 – 75 uur; Tarief:

€ 10.200,-

Tarieven overige aanvragen gewasbescherming waarvoor naast het aanvraag tarief ook extra beoordelingskosten in rekening kunnen worden gebracht

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

WYG

Wijziging verpakking, houdbaarheidstermijn of etikettering

€ 408,–

PWSG

Wijziging productieproces werkzame stof en/of toevoegen productielocatie van de werkzame stof. Equivalentie beoordeling t/m TIER 1- Equivalentie nog niet beoordeeld in andere lidstaat

€ 1.768,-

PWSGC

Wijziging productieproces werkzame stof en/of toevoegen productielocatie van de werkzame stof. Equivalentie is beoordeeld door andere lidstaat en gepubliceerd op CircaBC

€ 272,–

MRL

Afleiden van Maximaal Residu Limiet MRL

€ 2.584,-

MTR

Aanvragen tot afleiden norm in het kader van de KRW (afleiden AA-EQS/MAC-EQS)

€ 2.040,-

In kennisstellingsverplichting

   

IKV

Verordening (EG) 1107/2009 artikel 56, vierde lid (administratief)

€ 272,–

Tarieven voor te evalueren samenvattingen en studierapporten met betrekking tot middelgegevens

Aanvraagtype

Omschrijving

Bedrag

Alle aanvragen

Evalueren samenvattingen en studierapporten voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu (lotgevallen en Ecotox)

werkelijke kosten

Jaarlijkse vergoeding gewasbeschermingsmiddel

 

Jaarlijkse Vergoeding

Bedrag

JV

Jaarlijkse vergoeding gewasbeschermingsmiddel

€ 1.615,-

Voor de registratie van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel en biocide wordt jaarlijks een vergoeding in rekening gebracht. De peildatum hiervoor is 1 februari. Indien de aanvrager niet of niet volledig binnen de gestelde termijn de jaarlijkse vergoeding betaalt, is de aanvrager van rechtswege in verzuim in de zin van artikel 6:81 Burgerlijk Wetboek en kan de toelating worden ingetrokken.

Hoofdstuk 7 - Tarieven Biociden

Voor het evalueren van samenvattingen van gegevens en studies voor biociden zijn de werkelijke kosten verschuldigd die vooraf in rekening worden gebracht. Met uitzondering van nationale en aanvragen tot Unietoelating onder de BPR en Europese aanvragen waar de werkelijk gemaakte kosten in rekening zullen worden gebracht op basis van een voorschot en nacalculatie.

Indien het College besluit tot het stellen van aanvullende vragen, zijn daarvoor ook de daaraan verbonden kosten voor het evalueren van samenvattingen van gegevens en de beoordelingskosten verschuldigd.

In het kader van bepaalde aanvraagtypen, zoals een kleine wijziging, kan het voorkomen dat ook een inhoudelijk-wetenschappelijke beoordeling noodzakelijk is. In die gevallen is het derhalve mogelijk dat – naast de aanvraagkosten – ook de betreffende kosten in rekening gebracht worden.

Voor aanvullende en of overige werkzaamheden waarvoor geen tarief is vastgesteld worden de werkelijke kosten in rekening gebracht. Dit gebeurt na overleg met de aanvrager. Voorbeelden hiervan zijn nationale aanvragen en aanvragen tot Unietoelating onder de BPR, ingediend vóór 2018, waarvoor de berekende aanvraagkosten niet toereikend zijn omdat een tweede beoordeling en/of peer review nodig is.

Tarieven middelaanvragen en overige werkzaamheden onder verordening (EU) 528/2012

Aanvraagtype

Aanvraagtype R4BP3

Omschrijving

Bedrag

   

Aanvragen waarbij een volledige beoordeling uitgevoerd moet worden

 

B-UTN, B-UTH

UA-APP

Unie toelating biocide waarbij NL de evaluerende competente autoriteit is (nieuw middel of herregistratie)

Werkelijke kosten met voorschot van € 70.000,-*

B-UTFN,

B-UTFH

UA-APP

Unie toelating biocide familie waarbij NL de evaluerende competente autoriteit is (nieuw middel of herregistratie)

Werkelijke kosten met voorschot van € 100.000,-*

B-TN, B-TH

NA-APP

Nationale toelating biocide (nieuw middel of herregistratie)

Werkelijke kosten met voorschot van € 45.000,-*

B-TFN, B-TFH

NA-APP

Nationale toelating biocide familie (nieuw middel of herregistratie)

Werkelijke kosten met voorschot van € 75.000,-*

B-TPR

 

Voorlopige toelating (biocide)

Werkelijke kosten met voorschot van € 45.000,-*

B-TPRF

 

Voorlopige toelating (familie)

Werkelijke kosten met voorschot van € 75.000,-*

B-TR,

NA-RNL

Verlenging van een toelating (biocide)

Werkelijke kosten met voorschot van € 45.000,-*

B-TRF

NA-RNL

Verlenging van een toelating (familie)

Werkelijke kosten met voorschot van € 75.000,-*

B-GW,

NA-MAC, SA-MAC, UA-MAC

Grote wijziging van een toelating (biocide) waarbij Nederland de evaluerende competente autoriteit is

Werkelijke kosten met voorschot van € 45.000,-*

B-GWF

NA-MAC, SA-MAC, UA-MAC

Grote wijziging van een toelating (familie) waarbij Nederland de evaluerende competente autoriteit is

Werkelijke kosten met voorschot van € 75.000,-*

* Genoemd voorschot is gebaseerd op een gemiddeld dossier.

Er kan met reden van dit voorschot worden afgeweken als de ureninschatting daar aanleiding voor geeft.

Indien het voorschot onvoldoende blijkt dan wordt er aanvullend gefactureerd.

Aanvraagtype

Aanvraagtype R4BP3

Aanvragen voor wederzijdse erkenning (NL is betrokken lidstaat)

Bedrag

B-TWENP

B-TWEHP

NA-MRP

Starttarief voor wederzijdse erkenning in parallel van een enkel middel (geen familie)

€ 3.500,-

B-TWENP

B-TWEHP

NA-MRP

Evaluatietarief voor wederzijdse erkenning in parallel van een enkel middel (geen familie)

€ 4.524,-

B-TWEFNP

NA-MRP

Starttarief voor wederzijdse erkenning in parallel van een biocidenfamilie

€ 4.500,-

B-TWEFNP

NA-MRP

Evaluatietarief voor wederzijdse erkenning in parallel van een biocidenfamilie

€ 7.060,-

B-TWENS

NA-MRS

All-in tarief voor opeenvolgende wederzijdse erkenning van een enkel middel (geen familie)

€ 8.024,-

B-TWEFNS

NA-MRS

All-inn tarief voor opeenvolgende wederzijdse erkenning van een biocidenfamilie

€ 11.560,-

B-TWER

NA-RNL

Starttarief voor Verlenging van de toelating van een enkel middel waarbij Nederland de betrokken lidstaat is.

€ 3.500,-

B-TWER

NA-RNL

Evaluatietarief voor Verlenging van de toelating een enkel middel waarbij Nederland de betrokken lidstaat is.

€ 4.524,-

B-TWEFR

NA-RNL

Starttarief voor Verlenging van de toelating van een biocidenfamilie waarbij Nederland de betrokken lidstaat is.

€ 4.500,-

B-TWEFR

NA-RNL

Evaluatietarief voor Verlenging van de toelating van een biocidenfamilie waarbij Nederland de betrokken lidstaat is.

€ 7.060,-

B-GWC,

B-GWFC

NA-MAC

Starttarief voor grote wijziging van een toelating (biocide of familie) waarbij Nederland de betrokken lidstaat is.

€ 3.500,-

B-GWC,B-GWFC

NA-MAC, SA-MAC, UA-MAC

Evaluatietarief voor grote wijziging van een toelating (biocide of familie) waarbij Nederland de betrokken lidstaat is.

€ 4.524,-

   

Additionele tarieven voor werkzaamheden voor aanvragen waarbij Nederland betrokken lidstaat is die niet onder het standaardtarief vallen:

 
   

Comparative assessment

€ 1.360,-

   

Extra werkzame stof

€ 952,–

   

Bij meer dan 5 meta-SPC’s wordt een add-on tarief per extra meta SPC aangeslagen

€ 952,–

   

Extra PT

€ 952,–

   

Vereenvoudigde toelating

 

B-ET

SA-APP

Vereenvoudigde toelating

€ 7.480,-

B-ETF

 

Vereenvoudigde toelating familie

€ 10.608,-

B-ETN, B-ETFN

SA-APP

Vernieuwing van een vereenvoudigde toelating (enkel middel of familie)

€ 952,–

   

Additionele tarieven voor werkzaamheden die niet onder het standaardtarief vallen:

 
   

Extra werkzame stof (per 5 scenario’s)

€ 680,–

   

Extra user category

€ 544,–

   

Extra scenario (per scenario)

€ 544,–

   

Extra gebruik

€ 272,–

   

Extra studie

€ 952,–

   

Substance of Concern

€ 680,–

   

MRL

€ 272,–

   

Extra meta SPC

€ 952,–

   

Registratie productfamilies per 5 producten)

€ 612,–

   

>5 co formulanten

€ 204,–

   

Samenvatten en/of evalueren studies voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu

werkelijke kosten

   

Vereenvoudigde toelating kennisgeving

 

B-EM

SN-NOT

Kennisgeving (melding) van vereenvoudigde toelating, toegelaten in een andere lidstaat

€ 272,–

   

Toelating volgens de procedure van 'the same biocidal product'

 

B-ST, B-STF

NA-BBS, NA-BBP, SA-BBP

Tarief voor same biocidal product van een enkel middel of familie

€ 1.400,-

   

Het standaardtarief voor aanvragen same biocidal product is gebaseerd op een nationale aanvraag zonder gelijktijdige administratieve wijziging

 
   

Registratie productfamilies (per 5 producten)

€ 612,–

   

Additionele tarieven voor werkzaamheden die niet onder het standaardtarief vallen:

 
   

Gelijktijdige administratieve wijziging

€ 272,–

   

Overige tarieven Biociden

 
   

Indien noodzakelijk, kunnen voor onderstaande aanvragen beoordelingskosten in rekening gebracht worden. Deze kosten worden vooraf ingeschat.

Werkelijke kosten

B-FL

NA-NPF, SA-NPF, UA-NPF

Toevoeging van een product aan een biocidenfamilie

€ 1.360,-

B-AW, B-AWF

NA-ADC, NA-TRS, NA-CCL, NA-MRG, SA-ADC, SA-TRS, US-TDC, UA-TRS

Wijziging toelating: administratieve wijziging

€ 340,–

B-KW, B-KWF

NA-MIC, SA-MIC, UA-MIC

Wijziging toelating: kleine wijziging

€ 1.224,-

PB

ET-NOT

Kennisgeving van experiment of proef

€ 544,–

PAB,VPAB, UPAB,

PP-APP

Vergunning voor parallelhandel

Tarief

€ 816,–

IKV-B

 

Aanvraagtarief In Kennisstelling Verplichting Biociden (melding)

€ 272-

Tarieven middelaanvragen en overige werkzaamheden waarbij één of meer bestaande werkzame stoffen, voor de aangevraagde PT's, nog niet zijn opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde stoffen of Annex I van Verordening (EU) 528/2012

Aanvraagtype

 

Omschrijving

Bedrag

   

Aanvraagkosten

 

TB, UB, WSB, TVB

 

Aanvraagkosten toelating, uitbreiding, wijziging

€ 3.128,-

KB

 

Vaststelling kaderformulering

€ 2.720,-

TVB

 

Verlenging

€ 2.992,-

TB, UB, WSB, WYB, TVB

 

Beoordelingskosten

 
   

Werkzaamheid

€ 2.176,-

   

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 952,–

   

Criteria ten aanzien van de toepasser en volksgezondheid

€ 1.496,-

   

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 2.040,-

   

Projectbegeleiding

€ 2.720,-

   

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.360,-

       

TB, UB, TBE

 

Indien gebruik wordt gemaakt van vergelijkende beoordeling (tarief per aspect)

€ 1.360,-

   

Aanvraagkosten en beoordelingskosten gecombineerd

 

DVB

 

Beoordeling dringend vereist biocide

€ 11.696,-

   

Overige aanvragen

 
   

Indien noodzakelijk, kunnen voor onderstaande aanvragen beoordelingskosten in rekening gebracht worden. Deze kosten worden vooraf ingeschat.

Werkelijke kosten

AB, VAB, UAB

 

Toelating, verlenging of uitbreiding afgeleide biocide,

€ 816,–

WWGGA

 

Wijziging WGGA (redactioneel)

€ 272,–

WSBNW

 

Voor een niet wezenlijke wijziging van de samenstelling biocide

€ 816,–

PAB, VPAB, UPAB

 

Parallel toelating biocide, verlenging parallel toelating biocide, overige aanvragen betreffende parallel toelating biocide

€ 816,–

WNT, WNAW, OT

 

Wijziging naam toegelaten middel, wijziging naam, adres en/of woonplaats van de toelatinghouder of overschrijving toegelaten middelen naar een ander bedrijf

€ 272,–

WYB

 

Wijziging verpakking, wijziging etikettering van een biocide, overige wijzigingen (redactioneel)

€ 408,–

EXV

 

Exportverklaring

€ 272,–

VIB

 

Verzoek om inlichtingen dierproeven biocide

€ 544,–

   

Evaluatie aanvullende werkzaamheidsgegevens

Werkelijke kosten

   

Bemiddeling uitwisseling dierproefgegevens

Werkelijke kosten

Wijziging productielocatie middel onder overgangsrecht

   

Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht

Tarieven aanvragen tot goedkeuring en verlenging van werkzame stoffen, alsmede opname in Annex I (van Verordening (EU) 528/2012) van werkzame stoffen

Aanvraagtype

Aanvraagtype R4BP3

Omschrijving

Bedrag

EU-B

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA, AN-APP

Aanvraag tot goedkeuring van een (nieuwe) werkzame stof of inclusie van een werkzame stof in Annex I van Verordening (EU) 528/2012

Dit aanvraagtarief geldt voor één producttype (PT)

€ 15.000,-*

   

Indien goedkeuring van dezelfde stof voor meerdere PT’s wordt aangevraagd, aanvullend tarief per PT

€ 5.000,-*

   

Samenvatten, evalueren en beoordelen

 

EU-B, TB3EURAP, TB4EURAP

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA

Extra evaluatie en extra beoordelingen

Werkelijke kosten met voorschot van € 250.000,-*

EU-B, TB3EURAP, TB4EURAP

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA

Gemiddelde evaluatie

Werkelijke kosten met voorschot van € 200.000,-*

EU-B, TB3EURAP, TB4EURAP

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA, AN-APP

Evaluatie o.b.v. eenvoudig dossier of dossier voor aanvraag inclusie van werkzame stof in Annex I van Verordening (EU) 528/2012

Werkelijke kosten met voorschot van € 100.000,-*

   

Overige werkzaamheden

 

EU-B, TB3EURAP, TB4EURAP

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA, AN-APP

Werkzaamheden ter afronding van de aanvraag van een werkzame stof of inclusie van een werkzame stof in Annex I van Verordening (EU) 528/2012 (Europese besluitvorming)

Werkelijke kosten met voorschot van € 75.000,-*

* Genoemd voorschot is gebaseerd op een gemiddeld dossier.

Er kan met reden van dit voorschot worden afgeweken als de ureninschatting daar aanleiding voor geeft.

Indien het voorschot onvoldoende blijkt dan wordt er aanvullend gefactureerd.

Tarieven voor samenvatten en evalueren van studies met betrekking tot middelgegevens

Aanvraagtype

 

Omschrijving

Bedrag

Alle aanvragen

 

Samen te vatten en/of te evalueren studies voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu

werkelijke kosten

Tarieven voor samenvatten en evalueren van studies met betrekking tot stofgegevens

Aanvraagtype

 

Omschrijving

Bedrag

Alle aanvragen

 

Samen te vatten en/of te evalueren studies voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu

werkelijke kosten

Jaarlijkse vergoeding biocide

JV

 

Jaarlijkse vergoeding

Bedrag

   

Toelating biocide (Nationaal)

€ 1.220,-

   

Toelating biocidenfamilie (Nationaal)

€ 1.030,-

   

Additioneel per familielid

€ 200,–

   

Het tarief dat maximaal voor één familie in rekening wordt gebracht is € 5.050,- per jaar.

 
   

Voor het aanbieden op de Nederlandse markt van biociden van een productfamilie wordt zowel voor de familie als voor de individuele leden een vergoeding in rekening gebracht.

 

Voor de registratie van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel en biocide wordt jaarlijks een vergoeding in rekening gebracht. De peildatum hiervoor is 1 februari. Indien de aanvrager niet of niet volledig binnen de gestelde termijn de jaarlijkse vergoeding betaalt, is de aanvrager van rechtswege in verzuim in de zin van artikel 6:81 Burgerlijk Wetboek en kan de toelating worden ingetrokken.

Naar boven