Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2018, 71027VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT - Intrekken c.q. beeindigen procedure ontwerpverkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen t.b.v. elektrisch opladen Haktol 1

Logo Best

Burgemeester en wethouders,

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan – Beleidsnota – Best Mobiel (december 2017);

Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij het verkeer betreffen op wegen, die niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

Het feit dat de behandelend ambtenaar van de afdeling Uitvoering bij besluit is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van artikel 15 van de wegenverkeerswet 1994;

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, uit oogpunt van:

• Het verzekeren van de veiligheid op de weg.

• Het beschermen weggebruikers en passagiers.

• Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

• Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Overwegende dat

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

Is het gewenst om

Het eerdere ontwerpverkeersbesluit tot het reserveren van parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen in te trekken.

Motivering

Na uitgebreid overleg met de omgeving en het Bewonersoverleg is gebleken dat een andere locatie beter geschikt is. Om het gebruik van de laadmogelijkheid te garanderen, is er gekozen voor een andere locatie waardoor deze komt te vervallen.

Belangenafweging

Niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de Nationale Politie, eenheid Oost-Brabant, basisteam de Kempen.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders tot:

  • 1.

    Het intrekken van het ontwerpverkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen op de Haktol 1. Betreft publicatienummer 50310 op 10 september 2018 in de Staatscourant;

2. Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant en op de gemeentelijke website.

Bezwaar

Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De termijn van zes weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit in de Staatscourant is gepubliceerd.

Bij onverwijlde spoed, hebt u de mogelijkheid een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een dergelijk verzoek kunt u alleen indienen, indien u tevens een bezwaarschrift hebt ingediend. U bent hiervoor griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden

11-12-2018

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders

Verkeerskundige afdeling Uitvoering