Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2018, 70903VerkeersbesluitenV E R K E E R S B E S L U I T

Logo Midden-Groningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

gelet op:

 • -

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WvW1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW);

 • -

  het bepaalde in artikel 15, lid 1 van de WvW1994 dat een verkeersbesluit dient te worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • -

  het bepaalde in artikel 18 lid 1 onder d van de WvW1994 dat het college van burgemeester en wethouders hier bevoegd is tot het nemen van verkeersbesluiten;

 • -

  het Algemeen Mandaatbesluit Midden-Groningen, zaaknummer 2018-000076, vastgestelde doormandateringslijst van 2 januari 2018, team Omgevingskwaliteit taken 2 en 12, waarbij het mandaat is verleend namens het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit te nemen of in te trekken.

overwegende:

 • -

  dat een inerne aanvraag is ontvangen voor de aanleg van een nieuw voorrangskruispunt Energieweg Westerbroek, volgens bijgaande tekening;

 • -

  dat de Energieweg in beheer en eigendom is van de gemeente Midden-Groningen;

 • -

  dat op de Energieweg een maximum snelheid geldt van 80 km/uur;

 • -

  dat om de herkenbaarheid en veiligheid het noodzakelijk is een voorrangskruispunt aan te duiden;

 • -

  dat daarvoor het aangeven van de bocht met bochtschilden niet overeenkomst met de gestelde eisen, waarvoor met een goed alternatief de bocht nader wordt aangegeven met: 1. glasbolreflectors in de as van de rijbaan, 2. dynamisch matrixbord die oplicht bij een te hoge rijsnelheid, 3. Adviessnelheid van 40km/uur;

 • -

  dat vanwege de maximum snelheid een vrijliggend bromfietspad wordt aangelegd, waarbij in een rechtstand de oversteeklengte zo kort mogelijk is;

 • -

  dat door de aanleg van het kruispunt met de bovengenoemde maatregelen de vrijheid en veiligheid van het verkeer niet wordt geschaad;

 • -

  dat over dit besluit overleg heeft plaatsgevonden met de politie Eenheid Noord-Nederland, overeenkomstig art. 24 BABW en deze op 6-12-2018 (ingekomen 10-12-2018) akkoord is gegaan met de voorgestelde verkeersmaatregel;

 • -

  gezien het vorenstaande de bebording en markering overeenkomstig bijgevoegde tekening gerealiseerd kan worden.

B E S L U I T E N:

-Aanwijzen voorrangskruispunt en bromfietspad Energieweg te Westerbroek.

Dit besluit te realiseren door plaatsen van verkeersborden volgens het model B04, B05, OB712, B06, G12a en markering als bedoeld in bijlage I van het RVV1990, overeenkomstig bijgaand op dit besluit betrekking hebbende tekening.

Hoogezand, 10 december 2018, zaaknummer: 2018-031865

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,

B.F. Luinge

Beleidsmedewerker Omgevingskwaliteit

Publicatie besluit

Dit besluit publiceren in de Staatscourant met een regelverwijzing in het eerstvolgende Regiokrant en ligt ter inzage gedurende 6 weken van 12 december 2018 tot en met 23 januari 2019.

De publicatietekst in de Regiokrant is:

Verkeersbesluit aanwijzen voorrangskruispunt en (brom)fietspad Energieweg Hoogezand .

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen hebben een verkeersbesluit genomen voor het aanwijzen van een voorrangskruispunt en bromfietspad aan de Energieweg te Westerbroek. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant. De volledige tekst is in te zien op: www.officielebekendmakingen.nl

Rechtsmiddelen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende een gemotiveerd bezwaarschift indienen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van publicatie worden ingediend. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet het volgende bevatten:

 • a.

  De naam en het adres van de indiener;

 • b.

  De dagtekening;

 • c.

  Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  De gronden van het bezwaar.

Verder bestaat de mogelijkheid om tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. Voor het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Bijlagen:

 • -

  Tekening in A0-formaat met kenmerk: P359-02-09-T08-01 van 24-09-2018;

 • -

  Uitsnede kruispunt.