Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Leek, partiële en correctieve herziening 2016 en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen

Logo Leek

Burgemeester en wethouders van Leek maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

De gemeenteraad van Leek heeft bij besluit van 8 november 2018 het bestemmingsplan Buitengebied Leek, partiële en correctieve herziening 2016 gewijzigd vastgesteld. Tevens heeft de gemeenteraad bij besluit van gelijke datum besloten geen exploitatieplan vast te stellen, daar het verhaal van kosten niet benodigd is.

 

Plangebied

Het gebied waarop het plan betrekking heeft omvat het gehele buitengebied van de gemeente Leek. Het plangebied wordt begrensd door de gemeentegrenzen van de gemeente Leek, exclusief de kernen Leek, Tolbert, Zevenhuizen, Oostwold, Enumatil en het gebied dat door de provincie Groningen is aangewezen als Natuur Netwerk Nederland (NNN).

Voor het NNN-gebied blijven de bestemmingen en de regels van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Leek 2010 van toepassing. Voor dit gebied is een ontwerp provinciaal inpassingsplan opgesteld, waarvan de vaststelling binnen afzienbare termijn wordt verwacht.

 

Gewijzigde vaststelling

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. Hierdoor dient het besluit tot vaststelling in principe 6 weken na de vaststelling bekendgemaakt te worden, tenzij Provinciale Staten aangeven dat publicatie eerder plaats mag vinden. De provincie Groningen heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan.

De vastgestelde wijzigingen hebben primair betrekking op:

  • aanpassingen o.b.v. het provinciale beleid (de Provinciale Verordening);

  • wijzigingen op basis van ingediende zienswijzen veelal op perceelniveau, in de regels en/of verbeelding;

  • het verwerken van een aantal concrete verzoeken, veelal op perceelniveau, in de regels en/of verbeelding;

  • het aanbrengen van een aantal kleine correcties, veelal op perceelniveau, in de regels en/of verbeelding;

  • de bovengenoemde wijzigingen zijn overeenkomstig verwerkt in de toelichting van het bestemmingsplan.

 

Ter inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied Leek, partiële en correctieve herziening 2016 met de daarop betrekking hebbende stukken en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen liggen vanaf 13 december 2018 gedurende zes weken tijdens openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij het Klantcontactcentrum, Tolberterstraat 66 te Leek. Genoemde stukken zijn eveneens te raadplegen via de website van de gemeente www.leek.nl. Het bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (plancode: NL.IMRO.0022.BPBG16CONS1-VA01). De bronbestanden van het plan zijn via de website van de gemeente te verkrijgen.

 

Beroep

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor de behandeling van beroep is griffierecht verschuldigd. Beroep kan worden ingesteld door:

  • belanghebbenden tegen een vastgestelde wijziging;

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend;

  • belanghebbenden die aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest hun zienswijze tijdig naar voren te brengen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen treden in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dan wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Naar boven