Vaststelling beheersverordening 'Kom Sluis'

Logo Sluis

Burgemeester en wethouders van Sluis maken ingevolge artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 29 november 2018 de beheersverordening 'Kom Sluis' heeft vastgesteld.

In de beheersverordening wordt het beheer van de kern Sluis in overeenstemming met het bestaande feitelijke of planologisch toelaatbare gebruik geregeld. De beheersverordening maakt geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk die planologisch nog niet waren toegestaan.

 

Het plan inzien

U kunt het besluit van de gemeenteraad en de vastgestelde beheersverordening, bestaande uit de toelichting, de regels en de verbeelding, met ingang van 13 december 2018 tijdens openingstijden inzien bij het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl. De vastgestelde beheersverordening is beschikbaar gesteld op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.1714.bvsluis18-VG01.

 

In werkingtreding

De beheersverordening treedt met ingang van 14 december 2018 in werking. Ingevolge artikel 8.2 sub b van de Algemene wet bestuursrecht is tegen de beheersverordening geen beroep mogelijk.

Oostburg, 12 december 2018

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris, S.I. de Kievit-Minnaert

De burgemeester, mr. M.M.D. Vermue

Naar boven