Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselStaatscourant 2018, 7059VergunningenProvincie Overijssel, Bekendmaking vergunning Wet natuurbescherming doorgaande vaarverbinding Reevediep, Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid / Reevediep (cluster 1b)

Logo Overijssel

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op grond van de Wet natuurbescherming een besluit genomen ten behoeve van:

 • -

  een wijziging van de reeds verleende vergunning op grond van de Wet natuurbescherming voor de realisatie van een doorgaande vaarverbinding over het Reevediep.

Recent zijn de besluiten voor de realisatie van een doorgaande vaarverbinding over het Reevediep vastgesteld en bekendgemaakt, met daarbij onder andere een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (cluster 1a). Deze besluiten zijn nodig voor maatregelen om verstoring van de beschermde rietoever (onderdeel van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren) ten noorden van het Reevediep als gevolg van recreatievaart te voorkomen. De maatregelen betreffen het versmallen van de beoogde vaargeul tussen het Reevediep en de vaargeul in het Drontermeer en het ten noorden hiervan realiseren van enkele rieteilanden, een rietkraag en een geul (ter afscherming van de bestaande, beschermde rietoever). Om deze maatregelen in het voorjaar van 2018 te kunnen realiseren is een wijziging van de reeds verleende vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig. Deze wijziging betreft een verlenging van de in de vergunning toegestane uitvoeringsperiode van 1 maart tot 15 april.  

Voor een nadere toelichting en onderbouwing van de wijziging wordt verwezen naar het besluit.

 

Op de voorbereiding en bekendmaking van dit besluit is de provinciale coördinatieregeling van toepassing.

 

Het betreffende ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen voor het naar voren brengen van zienswijzen van donderdag 23 november 2017 tot en met woensdag 3 januari 2018. Gedurende deze periode zijn twee zienswijze naar voren gebracht.

De ingediende zienswijzen hebben geleid tot wijzigingen in het besluit. Voor de beantwoording van de zienswijzen en een toelichting op de wijzigingen wordt verwezen naar de Reactienota, die onderdeel uitmaakt van het besluit.

 

Waar en wanneer kunt u het besluit inzien?

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van woensdag 7 februari 2018 tot en met woensdag 21 maart 2018 ter inzage op de volgende locaties:

 • -

  provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle, geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur;

 • -

  gemeentehuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen, geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur, woensdag tot 20.00 uur en vrijdag tot 16.00 uur.

 

Alle documenten zijn te raadplegen via www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl.

 

Hoe kunt u beroep instellen?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, te weten van donderdag 8 februari 2018 tot en met woensdag 21 maart 2018, kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Deze rechter beslist in enige instantie over de ingestelde beroepen.

Het instellen van beroep is mogelijk voor:

 • -

  belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;

 • -

  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij hierover geen zienswijze naar voren hebben gebracht;

 • -

  belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht in het besluit, ook wanneer zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht.

 

Het ondertekende beroepschrift dient tenminste te bevatten:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  de dagtekening;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk een kopie hiervan bijvoegen);

 • -

  een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

 

Crisis- en herstelwet

Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet is van toepassing op het besluit. Voor het instellen van beroep betekent dit:

 • -

  dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;

 • -

  dat het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend;

 • -

  dat beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

 

Inwerkingtreding en verzoek om voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld een schorsing van het besluit.

Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

 

Griffierecht

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op de internetsite van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

 

Vragen

Voor vragen en nadere informatie over het project en de procedure kunt u terecht bij de coördinator procedures IJsseldelta-Zuid van de provincie Overijssel, de heer J.J. van Burg, via het mailadres jj.v.burg@overijssel.nl.