Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2018, 70490Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook, besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en verklaring van geen bezwaar Luchthavenindelingbesluit Schiphol, Amsterdam

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 110c van de Wet geluidhinder en artikel 8.11 van de Wet luchtvaart het volgende bekend:

De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 28 november 2018 het bestemmingsplan Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld. Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 30 oktober 2018 een besluit hogere waarden Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook vastgesteld.

Bestemmingsplan

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Rijksweg A10 Zuid aan de noordzijde, de bebouwing van Hourglass/NoMA House en de Parnassusweg aan de oostzijde, de Gustav Mahlerlaan aan de zuidzijde en de bebouwing van The Edge aan de westzijde. Het plangebied maakt onderdeel uit van het gebied dat bestuurlijk is aangewezen als grootstedelijk gebied Zuidas.

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische kader voor de ontwikkeling van de noordstrook van het Zuidasdeelgebied Kenniskwartier ten behoeve van een gemengd woon- en werkgebied. Voor het gehele plangebied wordt voorzien in maximaal 201.500 m2 brutovloeroppervlakte, waarbij de verschillende functies flexibel zijn in te passen. In totaal wordt een woonprogramma van 127.500 m2, een kantoorprogramma van 67.000 m2 en een voorzieningenprogramma van 27.000 m2 mogelijk gemaakt. Voor (plint)voorzieningen moet gedacht worden aan horeca, zakelijke dienstverlening en culturele voorzieningen en galeries. Daarnaast is ontspanning en vermaak (maximaal 7.000 m2) en een vestiging van maatschappelijke dienstverlening (maximaal 11.000 m2) mogelijk. Voor het westelijke deel is gekozen voor een nader uit te werken Gemengde bestemming.

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen zien, kort en bondig, op de maximale grootte voor een vestiging van maatschappelijke dienstverlening (van 10.000 m2 naar 11.000 m2 brutovloeroppervlakte), een verduidelijking dat voor voorzieningen geen exclusieve parkeerplaatsen mogen worden gerealiseerd, een nadere eisen-regeling ter voorkoming van trillingshinder op woningen en het expliciet mogelijk maken van bruggen bij de verkeersbestemming. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van 28 november 2018

Exploitatieplan

De gemeenteraad heeft bij besluit van gelijke datum tevens besloten om geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd en geen noodzaak wordt gezien om een tijdvak of fasering te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking van regels te stellen.

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

De voorkeurswaarden voor geluid zoals aangegeven in de Wet geluidhinder zullen ter plaatse van de geprojecteerde nieuwbouw worden overschreden. Omdat geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn, is het noodzakelijk om hogere geluidwaarden vast te stellen.

Ingevolge artikel 145 van de Wet geluidhinder vangt de termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen het besluit tot vaststelling hogere waarden aan met ingang van de dag waarop beroep kan worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Wet luchtvaart en Luchthavenindelingbesluit Schiphol

Ingevolge artikel 8.9 van de Wet luchtvaart heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat op 1 februari 2018 de verklaring afgegeven dat hij geen bezwaar heeft tegen de afwijking van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege de in het bestemmingsplan opgenomen bouwhoogten binnen de hoogtebeperkingsvlakken van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol.

Ingevolge artikel 8.11 van de Wet luchtvaart worden voor de mogelijkheid van beroep de verklaring van geen bezwaar en het besluit waarop de verklaring betrekking heeft als één besluit aangemerkt.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, het besluit hogere waarden Wet geluidhinder en de verklaring van geen bezwaar Wet luchtvaart liggen met bijbehorende stukken gelijktijdig ter inzage met ingang van 13 december 2018 op de hierna genoemde adressen, totdat onderstaande beroepstermijn is verstreken:

Het bestemmingsplan Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1702BPGST-VG01.

Beroep

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 14 december 2018 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze in te dienen.

Een belanghebbende kan met ingang van 14 december 2018 gedurende zes weken tevens beroep instellen tegen het besluit geen exploitatieplan vast te stellen, het besluit hogere waarden Wet geluidhinder en tegen de verklaring van geen bezwaar als bedoeld in de Wet Luchtvaart en het Luchthavenindelingbesluit Schiphol.

Een beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Crisis- en herstelwet

Met ingang van 14 april 2011 is in de Crisis- en herstelwet het project Amsterdam Zuidas opgenomen in bijlage II (bijlage Aa, nummer 3). Op grond daarvan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Op grond hiervan dienen alle beroepsgronden in het beroepschrift te worden opgenomen. Deze kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld. Daarnaast vindt er een versnelde behandeling van het beroep plaats.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het besluit geen exploitatieplan vast te stellen, het besluit hogere waarden Wet geluidhinder en de verklaring van geen bezwaar als bedoeld in de Wet Luchtvaart en het Luchthavenindelingbesluit Schiphol treden in werking de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Amsterdam, 12 december 2018

burgemeester en wethouders,

Wil Rutten

Waarnemend gemeentesecretaris

Femke Halsema

Burgemeester