Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2018, 70280Ruimtelijke plannenGemeent Heerlen - Vaststelling bestemmingsplan Zorgvallei

Logo Heerlen

Burgemeester en wethouders van Heerlen maken bekend dat de raad van de gemeente Heerlen bij besluit van 28 november 2018 het bestemmingsplan 'Zorgvallei' met NL.IMRO.0917.BP030800W000001-0401 en ondergrond (o_NL.IMRO.0917.BP030800W000001-0401.dxf) gewijzigd heeft vastgesteld.

De raad heeft tevens besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

 

KARAKTER BESTEMMINGSPLAN

Het bestemmingsplan "Zorgvallei" is een beheerplan, waarbij de nadruk ligt op het vastleggen van de bestaande situatie. Dit betekent dat in eerste instantie enkel vigerende rechten in het nieuwe plan worden overgenomen. Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is de wijze van bestemmen wel afgestemd op het actueel vastgestelde beleid, geldende wetgeving en jurisprudentie. In de bij dit plan behorende toelichting zijn de gemaakte keuzes gemotiveerd.

 

PLANGEBIED

Het plangebied Zorgvallei ligt ingeklemd tussen de provinciale weg N281 en de Rijksweg A76. Het plangebied is globaal gesitueerd ten zuidwesten van het centrum van Heerlen.

Het plangebied wordt globaal als volgt begrensd:

- in het zuiden en westen: de John F. Kennedylaan;

- in het noorden: de Tichelbeekstraat;

- in het oosten: de provinciale weg N281 en de Henri

Dunantstraat.

 

De gronden van het Zuyderland (voorheen Atrium) Medisch Centrum zijn buiten het plangebied gelaten, omdat hiervoor reeds een separate, ontwikkelingsgerichte, bestemmingsplanprocedure is doorlopen.

 

WIJZIGINGEN

Het plan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. Het betreft een drietal wijzigingen. De wijzigingen houden deels verband met de ingediende zienswijze, voor het overige betreft het ambtshalve wijzigingen.

Het plan is - globaal - op de volgende onderdelen gewijzigd:

- ter plaatse van de voormalige verpleegstersflat aan de Henri Dunantstraat 3 is een aanduiding ten behoeve van 21 zorgwoningen opgenomen;

- ter plaatse van het Mondriaanterrein is een aanduiding ten behoeve van de aanleg van een fiets-/voetpad opgenomen;

- ter plaatse van Plataan en Molenpark van Sevagram is een aanduiding ten behoeve van de aanwezige horecavoorzieningen opgenomen.

 

TERINZAGELEGGING

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 13 december 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de Infobalie in de Publiekshal in het Stadhuis van de gemeente Heerlen, Geleenstraat 27, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en op donderdag van 8.30 tot 20.00 uur.

In verband met Kerst en Nieuwjaar wijken deze openingstijden af op 24, 27, 28, en 31 december 2018. De Publiekshal is op deze dagen geopend van 8.30u -14.00u. Op 25 en 26 december 2018 en op 1 januari 2019 is de Publiekshal de hele dag gesloten.

 

Het bestemmingsplan (inclusief de bronbestanden) kan tevens, gedurende de periode van terinzagelegging, digitaal worden ingezien via het landelijke portaal www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

REAGEREN

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Beroep kan alléén worden ingediend door:

- de belanghebbenden die op tijd hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend tijdens de termijn van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan,

- de belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tijdens deze termijn,

- degene wiens belang wordt getroffen door de wijzigen, die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zijn vastgesteld.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening in de dienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

Degene die beroep instelt kan binnen de genoemde termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

INWERKINGTREDING

Het besluit van de raad en daarmee het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de gestelde termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Voor verdere vragen over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer R. Franssen van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (tel.nr. 14045).

 

Heerlen, 6 december 2018

Burgemeester en wethouders van Heerlen