Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2018, 70267OverigBurgemeester en wethouders van gemeente Nieuwegein maken het volgende bekend: Vestiging Voorkeursrecht

Logo Nieuwegein

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maakt op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 10 december 2018 op grond van het bepaalde in artikel 6 Wvg heeft besloten om voorlopig gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. De gronden zijn gelegen in het gebied dat plaatselijk bekend is als “City Nieuwegein”. Het besluit treedt in werking één dag na publicatie in de Nederlandse Staatscourant, te weten 12 december 2018.

 

Ter inzage

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders ligt samen met het voorstel aan de gemeenteraad en verdere bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale kaarten en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, evenals de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, een kaart met daarop de aan de percelen toegedachte bestemming en overige relevante gegevens, met ingang van 12 december 2018 tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis te Nieuwegein.

 

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Nieuwegein te koop moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

 

Zienswijzen

De gemeenteraad dient binnen drie maanden na de vestiging van het voorkeursrecht een besluit tot aanwijzing van de gronden op basis van artikel 3, 4 of 5 Wvg te nemen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de gemeenteraad te nemen besluit tot aanwijzing van gronden worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in de gelegenheid gesteld om op uiterlijk 8 januari 2019 schriftelijk of mondeling hun zienswijzen ten aanzien van het voorgenomen raadsbesluit naar voren te brengen. De zienswijze kan schriftelijk gericht worden aan de raad van de gemeente Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA te Nieuwegein. Indien belanghebbenden hun zienswijze aan de gemeenteraad mondeling kenbaar wensen te maken, dient dit te geschieden bij de heer W. Apperloo, Projectleider City Nieuwegein van de gemeente Nieuwegein. De heer Apperloo is bereikbaar via telefoonnummer 030-6071824 / 06-51755919.

 

Bezwaar

Naast het indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad kunnen belanghebbenden ook rechtstreeks bezwaar maken tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van gronden op basis van het bepaalde in artikel 6 Wvg. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in de Nederlandse Staatscourant, bij het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgmeester en wethouders, Postbus 1, 3430 AA te Nieuwegein, en dient uiterlijk 22 januari 2019 te zijn ontvangen.

 

Indien belanghebbenden er voor kiezen om bezwaar te maken tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders, dan wordt dat bezwaarschrift ingevolge artikel 6 lid 3 Wvg aangemerkt als tevens te zijn ingediend tegen het besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing van de gronden op basis van artikel 3, 4 of 5 Wvg.

 

 

Nieuwegein, 11 december 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein