Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2018, 70191Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Elzenhagen Zuid en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder, gemeente Amsterdam

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder het volgende bekend:

 

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 4 december 2018 het ontwerpbestemmingsplan Elzenhagen Zuid en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, vrijgegeven voor terinzagelegging.

 

Bestemmingsplan

Elzenhagen Zuid is een van de deelgebieden van het Centrumgebied Amsterdam Noord (CAN), waarvoor in 2004 een Masterplan is vastgesteld. Elzenhagen Zuid is in het Actieplan Woningbouw 2014-2018 aangewezen als versnellingslocatie woningbouw. In Elzenhagen Zuid worden 1.800 woningen beoogd en wordt een voorzieningenprogramma bestaande uit onderwijs, maatschappelijke opvang, atletiekbaan, sporthal, moskee met cultureel centrum en creatieve bedrijvigheid gerealiseerd.

Het plangebied wordt begrensd door de IJdoornlaan in het noorden, de Nieuwe Leeuwarderweg in het oosten, de Nieuwe Purmerweg en de Buiksloterdijk in het zuiden en het Noordhollandsch Kanaal in het westen.

 

Hogere waarden

De voorkeursgrenswaarden voor geluid zoals aangegeven in de Wet geluidhinder zullen ter plaatse van een aantal geprojecteerde bouwblokken vanwege de Nieuwe Leeuwarderweg, de Elzenhagensingel en de IJdoornlaan worden overschreden. Omdat geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn, is het noodzakelijk om hogere grenswaarden vast te stellen.

 

Crisis- en herstelwet

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder vallen onder categorie 3.1 van bijlage I van de Crisis- en herstelwet. Als gevolg daarvan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat bij een eventueel beroep alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Verder verloopt de behandeling van het beroep versneld.

 

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan Elzenhagen Zuid en het hierbij behorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder liggen met de daarbij behorende stukken met ingang van 13 december 2018 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het volgende adres:

 

Het ontwerpbestemmingsplan Elzenhagen Zuid met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar viawww.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.N1703BPGST-OW01. 

 

Inloopavond 

Op dinsdagavond 18 december 2018 wordt een inloopavond gehouden bij het Stadsloket Noord, Buikslotermeerplein 2000, Amsterdam. U kunt het bestemmingsplan inzien en vragen te stellen. Tijdstip: van 19.00 uur tot 21.00 uur. 

 

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam.

 

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam.

 

Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

 

Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden kunnen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

 

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en ten aanzien van het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden kan contact worden opgenomen met mevr. M. Hettinga, Ruimte en Duurzaamheid, team Noord-Centrum via 14020.

 

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

 

Amsterdam, 12 december 2018

burgemeester en wethouders,

    

W.G.H.M. Rutten

Waarnemend gemeentesecretaris

 

F. Halsema

Burgemeester