Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TexelStaatscourant 2018, 70033VerkeersbesluitenBurgemeester en wethouders van Texel;

Logo Texel

gelet op het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet;

Overwegende de feitelijke situatie

Er aan de buitenzijde van de zeedijk van de Prins Hendrikpolder een pad voor dijkonderhoud is dat als een fietspad wordt gebruikt;

De zeedijk van de Prins Hendrikpolder wordt versterkt door er aan de zeezijde zand op te spuiten tot (ongeveer) duinhoogte;

Het nieuw ingerichte natuurgebied Prins Hendrikpolder buitendijks nabij ‘t Horntje toegankelijk wordt voor fietsers en wandelaars via een fietspad;

Het fietspad bedoeld is voor bestemmingsverkeer (fietsers en wandelaars die van de natuur willen genieten);

De werkzaamheden worden afgerond op 30 maart 2019 en dan het fietspad voor fietsers wordt opengesteld;

Overwegende de wenselijke situatie

Het fietspad wordt aangewezen als een onverplicht fietspad, zodat hier alleen gebruik mag worden gemaakt door fietsers e-bikes en snorfietsers met elektromotor;

Overwegende voorts

Deze maatregel genomen wordt in verband met het verzekeren van de veiligheid op de weg, evenals het beschermen van weggebruikers (artikel 2 Wegenverkeerswet 1994);

Gelet op de bepalingen van en op grond van de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeertekens heeft de overleggroep verkeerszaken Texel, waarvan de politie deel uitmaakt, een positief advies gegeven op 12 september 2018;

Besluiten

 • 1.

  een onverplicht fietspad in te stellen door het natuurgebied Prins Hendrikpolder buitendijks, door het aanbrengen van de borden G13 en G 14 van het RVV;

 • 2.

  dit besluit in te laten gaan op 30 maart 2019;

 • 3.

  een afschrift van dit besluit te zenden aan de politie Noord-Holland, unit Texel;

 • 4.

  dit besluit ter openbare kennis te brengen door publicatie in de digitale Staatscourant en in een plaatselijk blad. 

      

Texel, 12 november 2018

 

burgemeester en wethouders van Texel,

namens dezen,

de manager Gemeentewerken,

   

de heer G.A.J. Berkelder[1]

 

[1] Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bij ons een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden of uitgereikt. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, de gronden van het bezwaar en zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit. Als een bezwaarschrift is ingediend, is het in spoedeisende gevallen mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Van de indiener van een dergelijk verzoekschrift wordt een bedrag aan griffierechten geheven.