Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2018, 69946Interne regelingen

Besluit van de directeur-generaal Belastingdienst van 5 december 2018, nr. 2018-211421 houdende vaststelling van het organisatiebesluit Directoraat-Generaal Belastingdienst 2018

De Directeur-Generaal Belastingdienst;

In overeenstemming met de secretaris-generaal;

Gelet op artikel 8, lid 2 en bijlage 1b van het organisatie en mandaatbesluit Ministerie van Financiën;

Het besluit van 20 september 2017 ter wijziging van de topstructuur van het directoraat-generaal Belastingdienst;

artikel 3, tweede lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011;

Besluit vast te stellen het navolgende Organisatiebesluit:

HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. het ministerie:

het Ministerie van Financiën;

b. DGBD:

Directoraat-generaal Belastingdienst;

c. de minister:

de Minister van Financiën;

d. de staatssecretaris:

de Staatssecretaris van Financiën;

e. algemene leiding DGBD:

de directeur-generaal (DG) en de plaatsvervangend directeur-generaal (pDG);

f. directeuren van de topstructuur DGBD:

algemeen directeur, (hoofd)directeur van concerndirecties, shared service organisaties (SSO) of corporate diensten; en

g. bedrijfsvoering:

onderwerpen op de terreinen van personeel en organisatie, informatievoorziening en ict, inkoop, huisvesting, facilitaire zaken en beveiliging.

Artikel 2 Missie en strategie DGBD

De missie van het DGDB is als volgt geformuleerd: De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland. Dat doet de dienst door eerlijk en zorgvuldig belastingen te heffen en te innen en toeslagen uit te keren. Daarnaast draagt de Belastingdienst bij aan een financieel gezonde, concurrerende en veilige Europese Unie. De Belastingdienst bevordert dat burgers en bedrijven zoveel mogelijk uit zichzelf de regels naleven (compliance).

HOOFDSTUK 2. HOOFD EN OVERLEGSTRUCTUUR

Artikel 3 Topstructuur DGBD

De taken en verantwoordelijkheden welke zijn belegd bij het DGBD zijn opgenomen in bijlage 1b van het Organisatie- en mandaatbesluit van het Ministerie van Financiën.

Artikel 4 Overlegstructuur DGBD

 • 1)

  • a. Er is een directieteam Belastingdienst. Het directieteam overlegt regelmatig over:

   • o de hoofdlijnen van beleidsontwikkeling en -uitvoering van het DGBD en geeft richting en sturing aan de Belastingdienst, waarbij DG de eindverantwoordelijkheid draagt.

   • o de richting en aansturing van:

    • het primair proces/ de uitvoering;

    • de controlfunctie; en

    • de bedrijfsvoering

   • o de beleidscyclus

   • o besluitvorming over kaderstelling (vaststellen op welke wijze rijksbrede en departementale kaders voor de Belastingdienst worden vertaald naar uitvoeringsbeleid en implementatie).

  • b. Deelnemers aan het directieteam:

   • o DG (voorzitter), pDG, alle algemeen directeuren primair proces, hoofddirecteur Control & Financiën, hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken, directeur Uitvoerings- en Handhavingsbeleid en de directeur concerndirectie Organisatie en Personeel.

   • o Agendalid en standing invitation: overige directeuren van de Concerndirecties.

   • o Agendalid: directeuren ressorterend onder de pDG.

 • 2)

  • a. Er is een concernstaf. De Concernstaf overlegt regelmatig over:

   • o de richting en aansturing van de concerndirecties, bevorderen synergie

  • b. Deelnemers:

   • o DG (voorzitter), pDG, directeur Control & Financiën, (hoofd)directeuren concerndirecties.

 • 3)

  • a. Er is een pDG-staf. De pDG-staf overlegt regelmatig over:

   • o De richting en aansturing van de Corporate Diensten/SSO’s.

  • b. Deelnemers:

   • o pDG (voorzitter), alle directeuren Corporate Diensten/SSO’s, directeur investeringsagenda, controller.

HOOFDSTUK 3 DIENSTONDERDELEN

Artikel 5 Organisatie en taken

De organisatie en taken van organisatieonderdelen ressorterend onder de topstructuur van het DGBD, worden vastgesteld zoals weergegeven in de bij dit besluit behorende bijlage 1 (A tot met X).

HOOFDSTUK 4 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 6 Beheer

 • 1. De directeur Concerndirectie O&P is belast met het beheer van dit besluit.

 • 2. De directeuren van de topstructuur, ieder voor zover het hen aangaat, zijn verantwoordelijk voor een juiste, volledige en tijdige aanlevering aan de directeur Concerndirectie O&P van de gegevens die een goed beheer van dit besluit mogelijk maken.

 • 3. Het beheer en de aanlevering van gegevens geschieden met inachtneming van de desbetreffende (richtlijnen inzake) administratieve organisatiebeschrijvingen.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatiebesluit directoraat-generaal Belastingdienst 2018.

Artikel 9 Intrekking andere besluiten

Het Organisatie- en mandaatbesluit directoraat-generaal Belastingdienst 2016 en het Organisatie- en mandaatbesluit Belastingdienst d.d. 14 juni 2012 en de daarop gebaseerde organisatiebesluiten binnen het Directoraat-generaal Belastingdienst worden met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.

NOTA VAN TOELICHTING ORGANISATIEBESLUIT DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGDIENST 2018

De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en op weg naar een toekomstbestendige organisatie. Modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, informatiegericht toezicht en data- analyse staan centraal. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor de Belastingdienst de laatste jaren flink toegenomen.

Een heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, moet de Belastingdienst in staat stellen om een duidelijke werkwijze en sturing te hanteren. Dit geldt zowel in de organisatie van de Belastingdienst alsmede met het Ministerie van Financiën gelet op de invoering van het SG/DG-model. Dit organisatiebesluit geeft invulling aan de topstructuur en voorziet daarmee in een meer expliciete scheiding van beleid, uitvoering en control, alsmede beter zicht op het primaire proces door het directieteam.

De basis van de organisatie wordt gevormd door de organisatieonderdelen die samen het primair proces van de Belastingdienst vormen. Het betreft die onderdelen waar dagelijks de kerntaken van de Belastingdienst worden uitgevoerd en welke het bestaansrecht vormen van het Directoraat-Generaal. Deze worden alle rechtstreeks aangestuurd door de DG BD

Ten behoeve van kwaliteitsborging, kaderstelling en uitvoeringsbeleid wordt een aantal concerndirecties ingericht. Ook komt er een directie Control en Financiën die apart komt te staan van de bedrijfsvoering. Om de organisatieonderdelen in het primair proces te ondersteunen wordt een aantal Corporate Diensten en SSO’s ingericht. Deze vallen onder aansturing van de pDG.

De Belastingdienst is een directoraat-generaal met een heldere lijnsturing.

Deze sturing vindt plaats in de managementlijn van DG naar (algemeen/hoofd) directeur, op basis van jaarcontracten en jaarplan (P&C-cyclus). De lijnsturing gaat vervolgens verder de organisatie in, via afdelingshoofden en teamleiders naar het medewerkersniveau; de verantwoording volgt deze route weer terug. De lijnsturing begint en eindigt bij het directieteam van de Belastingdienst, onder voorzitterschap van de DG BD.

De kern van het ontwerp van de topstructuur van het DGBD wordt gevormd door de interactie tussen het primaire proces/de uitvoering, de kaderstelling en de ondersteuning. Heldere afbakening van rollen en verantwoordelijkheden en rolvastheid zijn daarbij van groot belang. Daartoe is binnen de topstructuur van het DGBD een overlegstructuur ingericht bestaande uit de volgende overleggen:

 • Directieteam (DT) Belastingdienst

 • Concernstaf

 • pDG-staf

Besluitvorming vindt in het DT van de Belastingdienst plaats en is onderdeel van de jaarcontracten tussen DG en directeur en onderdeel van de P&C-cyclus.

BIJLAGE 1

 • A. Bureau directeur-generaal

 • B. Directie Douane

 • C. Directie Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst

 • D. Directie Toeslagen

 • E. Directie Particulieren

 • F. Directie Midden- en Kleinbedrijf

 • G. Directie Grote Ondernemingen

 • H. Directie Centrale Administratieve Processen

 • I. Directie Klantinteractie en -services

 • J. Directie Informatievoorziening

 • K. Concerndirectie Control en Financiën

 • L. Concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken

 • M. Concerndirectie Informatievoorziening en Databeheersing

 • N. Concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid

 • O. Concerndirectie Organisatie en Personeel

 • P. Concerndirectie Innovatie en Strategie

 • Q. Corporate Dienst Vaktechniek

 • R. Corporate Dienst Datafundamenten en Analytics

 • S. Corporate Dienst Communicatie

 • T. Shared Service Organisatie Financieel en Managementinformatie

 • U. Shared Service Organisatie Centrum voor Facilitaire Dienstverlening

 • V. Shared Service Organisatie Organisatie en Personeel

 • W. Switch

 • X. Bureau Investeringsagenda