Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2018, 69848Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan Schildwolde, Dannemeerweg 6

Logo Midden-Groningen

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat de gemeenteraad op 29 november 2018 het bestemmingsplan Schildwolde, Dannemeerweg 6, vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1952.bpschdannemeerweg6-va01, ongewijzigd heeft vastgesteld.

 

Inhoud van het bestemmings plan

Aan de Dannemeerweg 6 te Schildwolde stond een voormalig agrarisch bedrijf met bijbehorende bedrijfswoning. De afgelopen jaren zijn de gronden en (bedrijfs)woning gebruikt ten behoeve van wonen. Hiervoor is in het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2012' een passende bestemming opgenomen, namelijk 'Wonen - 1B'. Plannen zijn ontwikkeld voor nieuwbouw van de nog aanwezige woning. De nieuw te bouwen woning past niet binnen de bouwmogelijkheden zoals opgenomen in de bestemming 'Wonen - 1B'. Met deze reden is een nieuw bestemmingsplan opgesteld om de bestemming te wijzigingen in ‘Wonen – 1A’ en het bijbehorende bouwvlak naar het midden van het perceel te verschuiven.

 

Het plan inzien

Het bestemmingsplan en het bijbehorende raadsbesluit ligt ter inzage van 13 december 2018 tot en met 24 januari 2019. Gedurende de hiervoor genoemde termijn is het bestemmingsplan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bpschdannemeerweg6-va01. Digitaal kunt u het plan ook bekijken via de gemeentelijke website, www.midden-groningen.nl onder het kopje Thema’s > Plannen en projecten > Bestemmingsplannen > Schildwolde.

 

Tevens ligt een papieren versie van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende de openingstijden ter inzage bij het Contactplein van het gemeentehuis te Hoogezand (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand).

 

Reageren op het plan (in stellen beroep )

Tijdens de hiervoor genoemde beroepstermijn kan beroep worden ingesteld door:

  • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan

  • Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht

Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Raad van State, afdeling bestuursrecht, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Beroep heeft geen schorsende werking. Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, ook als u beroep daartegen heeft ingesteld. Daarom kunt u bij afzonderlijke brief aan de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.

 

 

Hoogezand, 12 december 2018

 

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen