Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenStaatscourant 2018, 69752VerkeersbesluitenVerkeersbesluit aanwijzing bushalte Laan Walcheren

Logo Amstelveen

Zaaknummer: Z18-16787

Burgemeester en wethouders van Amstelveen besluiten om aan de zuidkant van Laan Walcheren bij de kruising met de Texelstraat een bushalte in te richten en aan te wijzen. Zij geven dit aan met bord L3b van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). De maatregel is weergegeven op tekening PAB-PV-2018-28.

Wettelijke grondslag

Het besluit is gebaseerd op:

  • de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

  • het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

  • het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Motivering

Het besluit strekt conform artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 tot:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg (lid 1a)

  • beschermen van weggebruikers en passagiers (lid 1b);

 

Het besluit wordt als volgt gemotiveerd:

De route van buslijn 174 wordt met ingang van 9 december 2018 aangepast. De bus rijdt dan vanaf het busstation Amstelveen aansluitend een lus in Amstelveen-Noord. De nieuwe route maakt het noodzakelijk dat er een bushalte wordt aangelegd en aangewezen op Laan Walcheren. De halte wordt voorzien van een geblokte markering. De bus halteert op de rijbaan. Om de aanleg van de halte mogelijk te maken worden het verplichte fietspad en het trottoir aan de zuidkant van Laan Walcheren bij de halte iets verlegd.

Bevoegd gezag

Verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op de wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap (artikel 18, lid 1, onder d, WVW 1994). Het mandaatbesluit van burgemeester en wethouders is van toepassing. Er is ondermandaat verleend aan de juridisch adviseur verkeer van de gemeente.

 

De genoemde weg ligt binnen de bebouwde kom en is in beheer bij de gemeente Amstelveen.

Tekening

Amstelveen, 4 december 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

namens dezen,

mr. J.C.M. Otten

juridisch adviseur verkeer

Mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend. Het bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Zo mogelijk meldt u uw e-mailadres en het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Het bezwaarschrift richt u aan het College van burgemeester en wethouders, t.a.v. Juridische zaken, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen.

Digitaal bezwaar maken is ook mogelijk. Dit kan via www.amstelveen.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikken.

 

Mogelijkheid tot het aanvragen van een voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

Een verzoek dient u in bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.