Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 69745

Gepubliceerd op 6 december 2018 09:00

Verkeersbesluit, instellen gereserveerde invalidenparkeerplaats, Kavinksbosch 27, Susteren

Logo Echt-Susteren

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren;

 

Op 21 november 2018 ontvingen wij een aanvraag tot het aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

 

De aanvraag is getoetst aan de daarvoor geldende voorwaarden zijnde dat:

 

 • -

  De aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart;

 • -

  Niet beschikt over een parkeerplaats/stallingsmogelijkheid op eigen terrein;

 • -

  Er in de straat sprake is van een dusdanige parkeerdruk dat reservering middels een parkeerplaats noodzakelijk is;

 • -

  Dat het aanwijzen van een parkeerplaats verkeerstechnisch mogelijk is en het verkeer daardoor niet wordt belemmerd.

 

Aanvrager heeft de aanvraag gedaan ten behoeve van zijn minderjarige dochter. De aanvraag voldoet aan bovenstaande criteria. Om die reden besluiten wij over te gaan tot het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats met kentekenplaat op de locatie:

 

Kavinksbosch 27 te Susteren.

 

Ter plaatse zal door middel van een onderbord worden aangegeven dat de gehandicaptenparkeerplaats bestemd is voor het motorvoertuig van aanvrager.

 

De aanwijzing van deze gehandicaptenparkeerplaats leidt niet tot rechtstreekse en ingrijpende beïnvloeding van het verkeer op andere wegen en is noodzakelijk met het oog op de bescherming van de belangen gesteld in artikel 2, lid 1 en 2, van de Wegenverkeerswet 1994.

 

dat over deze maatregel overleg gevoerd is met de taakaccenthouder verkeer van het basisteam Echt van de politie Limburg District Noord en Midden-Limburg en dat deze positief adviseert;

 

Het college is van mening dat, zover belanghebbenden nadelige gevolgen ondervinden van de verkeersmaatregel deze niet onevenredig zijn in verhouding tot de met dit besluit te dienen doelen (artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht).

 

Gezien het voorgaande wordt besloten:

 

Besluiten:

 

 • 1.

  Door het plaatsen van het bord volgens model E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een parkeerplaats aan Kavinksbosch aan te wijzen als parkeergelegenheid voor het motor- of gehandicaptenvoertuig dat voor of ten behoeve van gehandicapten wordt gebruikt;

   

 • 2.

  Door het aanbrengen van een onderbord te bepalen, dat deze parkeerplaats bestemd is voor het motorvoertuig van de bewoner van de woning Kavinksbosch 27 te Susteren.

Echt-Susteren, 26 november 2018

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

krachtens mandaat,

drs. C.M. Gulpen

Teamleider Kabinet

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na publicatie hiervan in de Staatscourant, bij het college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren, Postbus 450, 6100 AL Echt, een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en moet minstens bevatten:

 • a.

  naam en adres van indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

 

Ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan tegelijkertijd om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te Roermond sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl