Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KorendijkStaatscourant 2018, 69668Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Beijerland Zuid II’ en ontwerpbeeldkwaliteitsplannen ‘Akkerdreven’ en ‘Damgaarde’

Logo Korendijk

Burgemeester en wethouders van Korendijk maken bekend dat met ingang van maandag 10 december 2018 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Beijerland Zuid II’  voor een ieder ter inzage ligt (op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening) alsmede de ontwerpbeeldkwaliteitsplannen ‘Akkerdreven’ en ‘Damgaarde’ (op basis van de inspraakverordening).

Het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan maakt de realisatie van 100 woningen mogelijk in de deelgebieden ‘Damgaarde’ en ‘Akkerdreven’, in aansluiting op de reeds in uitvoering zijnde woningbouwuitbreiding van Nieuw-Beijerland Zuid ‘Wonen aan de kreek’.

De ontwerpbeeldkwaliteitsplannen (inclusief welstandscriteria)

In het gemeentelijk welstandsbeleid is nog geen rekening gehouden met de nieuwe functie van het gebied. Daarom zijn er beeldkwaliteitsplannen gemaakt. Ze dienen ter vervanging van de welstandsparagraaf van het gemeentelijke welstandsbeleid. De welstandsnota bevat basisvoorwaarden waaraan bouwaanvragen op welstandsaspecten worden getoetst. De gemeenteraad dient daarvoor overeenkomstig het bepaalde in artikel 12a van de Woningwet deze aanvullende criteria vast te stellen waarvan de essentie in de welstandsnota wordt opgenomen.

Het beeldkwaliteitsplan beschrijft wenselijke verschijningsvormen en materialisering van de te bouwen woningen door criteria te geven voor typologie, volume, detaillering en materiaal- en kleurgebruik. Het beeldkwaliteitsplan stuurt op samenhang tussen de verschillende te realiseren onderdelen van het plan en beschrijft het proces voor het toetsen van bouwplannen.

De welstandscriteria uit het beeldkwaliteitsplan, wordt na vaststelling door de gemeenteraad toegevoegd aan de bestaande  welstandsnota. De welstandsnota (beeldkwaliteitsplan) is een beleidsregel in de zin van artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Beijerland Zuid II’ als vervat in GML-bestand NL.IMRO.0588.BPBG13hp1618-ON01, bestaande uit een toelichting met de daarbij behorende stukken, regels, verbeelding (plankaart) en de ontwerpbeeldkwaliteitsplannen ‘Akkerdreven’ en ‘Damgaarde’ zijn met ingang van maandag 10 december 2018 tot en met zondag 20 januari 2019 (6 weken)  in te zien:

- digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;

- bij Heemzicht, Voorstraat 26 in Piershil;

- via de link op de website van de gemeente Korendijk respectievelijk gemeente Hoeksche Waard (per 1 januari 2019).

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 13 december 2018 vindt van 19.00 uur tot 20.30 uur een informatiebijeenkomst plaats in De Hoeksteen, Kerkstraat 22 (achter Hervormde kerk). U kunt daar kennis nemen van het bestemmingsplan, het stedenbouwkundig planconcept en de beeldkwaliteitsplannen.

Indienen van een reactie

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn reactie op de plannen indienen op het postadres Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland (nieuw postadres i.v.m. het samenvoegen van de gemeentes):

Voor het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze bij de gemeenteraad onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Beijerland Zuid II’”;

Voor de ontwerpbeeldkwaliteitsplannen een inspraakreactie bij het college onder vermelding van “inspraakreactie ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Akkerdreven’ en/of ‘Damgaarde’”.

Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar op telefoonnummer 140186/088-6471709. Het indienen van zienswijzen per e-mail is niet mogelijk.

Piershil,  7 december 2018