Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandStaatscourant 2018, 6961VerkeersbesluitenProvincie Zeeland - Verkeersbesluit – verkeersmaatregelen voor de provinciale weg Vlissingen - Westkapelle (gedeelte Vlissingen - Koudekerke en rondweg Koudekerke) (N288); verplicht gebruik van de (landbouw)passeerstroken langs de wegvakken van ca. km 1.350 tot ca. km 4.900.

Logo Zeeland

Middelburg, 29 januari 2018

Corsanummer : 18002646

Afdeling : Beheer en Onderhoud

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

betreft:

Verkeersbesluit voor de provinciale weg Vlissingen - Westkapelle (gedeelte Vlissingen - Koudekerke en rondweg Koudekerke) (N288); verplicht gebruik van de (landbouw)passeerstroken langs de wegvakken van ca. km 1.350 tot ca. km 4.900, ter hoogte van:

a. ca. km 1.720 tot ca. km 1.890 (rechts);

b. ca. km 2.260 tot ca. km 2.400 (links);

c. ca. km 2.870 tot ca. km 3.030 (rechts);

d. ca. km 2.870 tot ca. km 3.030 (links);

e. ca. km 4.400 tot ca. km 4.570 (rechts);

f. ca. km 4.400 tot ca. km 4.570 (links).

Overwegingen met betrekking tot het besluit

Bevoegdheidsgrondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens.

De betreffende weg N288 is in beheer bij de provincie Zeeland.

Op grond van artikel 18, eerste lid onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Motivering en belangenafweging

In 2013 is op de provinciale weg Vlissingen - Westkapelle (gedeelte Vlissingen - Koudekerke en rondweg Koudekerke) (N288), langzaam rijdend (landbouw)verkeer toegestaan en wordt de doorstroming geborgd door zes zgn. (landbouw)passeerstroken (besluit van 6 juni 2013, nummer 13012497, afdeling Beheer & Onderhoud). Destijds waren daarvoor nog geen wettelijke verkeersborden voorhanden. Inmiddels is het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV1990) gewijzigd en is hiervoor bebording opgenomen. Hierdoor ontstaat eenduidigheid in de bebording voor passeerstroken voor landbouwvoertuigen en biedt dit een beter wettelijk kader voor handhaving. Door het nieuwe bord F11 ontstaat er voor bestuurders van landbouwvoertuigen een verplichting om de passeerstroken werkelijk te gebruiken. Verder kunnen de stroken niet meer worden gebruikt door overig verkeer als oneigenlijke parkeerplaats.

Overig

De in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen strekken tot de in artikel 2 lid 1 sub a. t/m d. en artikel 2 lid 2 sub a. van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen.

Gelet op artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de politie.

Gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) wordt dit besluit bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant en is voor een ieder in te zien op de website van de Staatscourant via https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen

b e s l u i t e n wij:

  • 1.

    Door plaatsing van de verkeersborden F11 en F12, van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), op de provinciale weg Vlissingen - Westkapelle (gedeelte Vlissingen - Koudekerke en rondweg Koudekerke) (N288); in beide richtingen van ca. 1.350 km tot ca. km 4.900, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h te verplichten gebruik te maken van de passeerstroken (rijstrook om ingehaald te kunnen worden), ter hoogte van:

a. ca. km 1.720 tot ca. km 1.890 (rechts);

b. ca. km 2.260 tot ca. km 2.400 (links);

c. ca. km 2.870 tot ca. km 3.030 (rechts);

d. ca. km 2.870 tot ca. km 3.030 (links);

e. ca. km 4.400 tot ca. km 4.570 (rechts);

f. ca. km 4.400 tot ca. km 4.570 (links);

  • 2.

    in te trekken het besluit van 6 juni 2013, nummer 13012497, afdeling Beheer & Onderhoud, voor zover het betreft het dictum sub. II., waarbij door plaatsing van verkeersborden E2 met onderborden B502 en B55 van bijlage 1 van voornoemd reglement op voornoemde provinciale weg/weggedeelten voor het overige verkeer een verbod om stil te staan op de landbouwpasseerstroken is ingesteld;

  • 3.

    dit verkeersbesluit te publiceren in de Staatscourant.

  

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,

namens dezen,

  

ir. C.A.J. Verhoeve MPM,

hoofd afdeling Beheer en Onderhoud.

Mededeling

Inlichtingen

Voor nader gewenste inlichtingen kunt u contact opnemen met:

de heer A. Francke, Unit Droge Infrastructuur, telefoonnummer: 06 - 28904090;

mevrouw A. Caljouw, afdeling Beheer en Onderhoud, telefoonnummer: 06 - 25726507.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Wie is belanghebbende?

Volgens artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht bent u belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is. Uw belang moet zich dan wel onderscheiden van de belangen van grote aantallen anderen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u eigenaar, huurder of gebruiker bent van een perceel in de directe omgeving van de weg waarop het besluit betrekking heeft. Volgens vaste jurisprudentie is dat onderscheid bij een willekeurige verkeersdeelnemer onvoldoende aanwezig.

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. I.c. is dat de dag na de datum van bekendmaking in de Staatscourant. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/subsidieregels-en-procedures/bezwaar-maken.

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.