Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 69591VergunningenVerleende omgevingsvergunning Machinekade 13b in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 7 december 2018 tot en met donderdag 17 januari 2019 de verleende omgevingsvergunning Machinekade 13b in Maarssen ter inzage ligt.

Inhoud

Het uitbreiden van een reacreatiewoning met een extra kamer.

Inzien

De verleende omgevingsvergunning (NL.IMRO.1904.OVMachineka13bMRS-VG01) kunt u vanaf vrijdag 7 december 2018 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak (14 0346) inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Het ontwerpbesluit heeft vanaf vrijdag 12 oktober tot en met donderdag 22 november 2018 ter inzage gelegen. In die periode zijn er geen zienswijzen kenbaar gemaakt.

Reageren

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen. Dit kan tot zes weken na de datum van het ter inzage leggen van dit besluit. Het beroepschrift moet de volgende gegevens bevatten:

 • 1.

  de dagtekening;

 • 2.

  uw volledige naam- en adresgegevens;

 • 3.

  uw handtekening;

 • 4.

  een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent; en

 • 5.

  de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

U stuurt een kopie van het besluit waartegen u beroep wilt instellen met uw beroepschrift mee. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

Het indienen van een beroepschrift schort het besluit waartegen u beroep hebt ingesteld, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een beroepschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het beroepschrift en het besluit waartegen u beroep hebt ingesteld met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD.