Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 69477Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Veenkade 8 te Maarssen , Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het bestemmingsplan Veenkade 8 te Maarssen op 20 november 2018 door de gemeenteraad ongewijzigd is vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 7 december 2018 tot en met donderdag 17 januari 2019 ter inzage in het kader van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inhoud

Het betreft een zogenaamd postzegel bestemmingsplan voor de percelen Veenkade 8 en 10 in Maarssen. Het bouwvlak voor het perceel Veenkade 8 is aangepast om de verplaatsing van de woning mogelijk te maken. Het aantal woningen neemt niet toe. Vanwege de aanpassing van het bouwvlak bij nummer 8 was het ook nodig een kleine aanpassing te doen aan de regeling voor Veenkade 10.

Inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan met ingang van vrijdag 7 december 2018 digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (kenmerk: NL.IMRO.1904.BPVeenkade8MRS-VG01) en vanaf dezelfde datum tot en met donderdag 17 januari 2019 zonder afspraak, tijdens de openingstijden inzien bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Voor informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw L. van de Craats (tel. 14 0346).

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunt u met ingang van vrijdag 7 december 2018 gedurende 6 weken schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan kunnen beroep instellen op het ontwerpbestemmingsplan.

Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Op vrijdag 18 januari 2019, de dag nadat de beroepstermijn is afgelopen, krijgt het bestemmingsplan rechtskracht en kunnen omgevingsvergunningen worden verleend. Tenzij voor deze datum, naast beroep, ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.