Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 december 2018, kenmerk 1452203-184612-DMO, houdende wijziging van de Subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland in verband met verhoging van het subsidieplafond en wijziging van de aanvangstijd van de aanvraagronde

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikelen 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

De Subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I

A

Artikel 6, eerste lid, komt te luiden:

Het subsidieplafond bedraagt voor het jaar 2018 € 500.000, voor de jaren 2019 en 2020 € 1.000.000 per jaar, voor het jaar 2021 € 500.000 en voor het jaar 2022 € 333.000.

B

In artikel 7, derde lid, wordt ‘ingediend vanaf 2 januari tot 1 maart’ vervangen door ‘ingediend vanaf 2 januari 12:00 uur tot 1 maart’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis

TOELICHTING

Algemeen

De onderhavige regeling strekt tot wijziging van de Subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland (hierna: de Subsidieregeling).

De Subsidieregeling ziet op de subsidiëring van kosten voor activiteiten die bijdragen aan de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland.

De wijziging is ingegeven door een incidentele verhoging van het subsidieplafond in het kader van 75 jaar vrijheid. De verhoging geldt voor de subsidiejaren 2019 en 2020.

Tevens is het tijdstip van aanvang van de tweede en daaropvolgende aanvraagrondes gewijzigd. Deze wijziging is ingegeven door de constatering dat het subsidieplafond in de eerste aanvraagronde al binnen enkele minuten na middernacht bereikt was. Gelet hierop is, in het kader van klantvriendelijkheid, de aanvangstijd van de aanvraagronde gewijzigd. De aanvragen voor subsidie kunnen derhalve vanaf 2 januari om 12:00 uur worden ingediend.

Het tijdstip waarop de aanvraagrondes sluiten blijft ongewijzigd.

De regeling treedt in werking per 1 januari 2019.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis

Naar boven