Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hardinxveld-GiessendamStaatscourant 2018, 69307VergunningenKennisgeving ontwerpbeschikking Wabo Rivierdijk 65 te Hardinxveld-Giessendam

Logo Hardinxveld-Giessendam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam maakt bekend dat het voornemens is om met toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning te verlenen voor het oprichten van een woning op de locatie Rivierdijk 65 te Hardinxveld-Giessendam.

 

Hierop is de procedure zoals omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo van toepassing.

 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 december 2018 tot en met 16 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis (Raadhuisplein 1, Hardinxveld-Giessendam) en zijn in die periode ook te vinden op de gemeentelijke website www.hardinxveld-giessendam.nl (Bestuur>Regelgeving en bekendmakingen>Documenten ter inzage). De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u ‘Een plan bekijken’, ‘Bestemmingsplannen’, ‘ID’ en daarna vult u het plan ID-nummer in: NL.IMRO.0523.OV2018RIVIERD65-DO01.

 

Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling (doch bij voorkeur schriftelijk) een zienswijze op de ontwerpbeschikking indienen. Uw schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, Postbus 175, 3370 AD Hardinxveld-Giessendam. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar mevrouw J.M. Franken-Duijzer (t. 14 0184) of mailen naar JM.Franken@hardinxveld-giessendam.nl.

 

Na afloop van de terinzagetermijn zal het college een besluit nemen als geen zienswijze worden ingediend. Worden wel zienswijzen ingediend dan zullen de zienswijzen alsmede een eventuele reactie hierop van de aanvrager aan het college worden voorgelegd. Als indiener van een zienswijze wordt u hiervan op de hoogte gebracht en tevens ontvang u de definitieve beschikking.

 

Hardinxveld-Giessendam, 5 december 2018,

Burgemeester en wethouders,

Namens deze:

J.M. Franken-Duijzer