Mededeling inzake de vaststelling van de besluiten tot goedkeuring van de voorstellen van TenneT TSO B.V. voor de capaciteitsberekeningsmethodologie voor de Channel regio en de gecoördineerde nettotransmissiecapaciteitsaanpak in deze methodologie toe te passen, Autoriteit Consument en Markt.

Zaaknummer ACM/17/031381

Op 15 september 2017 heeft TenneT TSO B.V. de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) verzocht om goedkeuring van het voorstel voor de capaciteitsberekeningsmethodologie voor de Channel regio en het verzoek om de gecoördineerde nettotransmissiecapaciteitsaanpak in deze methodologie toe te passen. Op 27 september 2018 heeft de ACM een gewijzigde versie van het verzoek ontvangen.

Op grond van artikel 9, vijfde lid, van Verordening 2015/1222 (CACM Verordening) en artikel 5, zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) beslist de ACM over de goedkeuring.

Het voorstel en de daarop betrekking hebbende stukken hebben ter inzage gelegen. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid gehad om hun zienswijzen naar voren te brengen. De ACM heeft hierop 2 schriftelijke zienswijzen ontvangen.

De ACM heeft de voorstellen goedgekeurd op 6 december 2018. De besluiten treden in werking op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze is medegedeeld. Het besluit is te raadplegen op de internetpagina van de ACM (www.acm.nl) nadat de vertrouwelijkheidsprocedure is afgerond. Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking bezwaar instellen bij:

Autoriteit Consument en Markt

Postbus 16326

2500 BH Den Haag

Naar boven