Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2018, 69037Overig

Terinzagelegging van een ontwerpbesluit tot wijziging van de codes in het kader van implementatie van de Europese System Operation Verordening (SO Verordening), Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer: ACM/18/033360

  • 1. De Autoriteit Consument en Markt (de ACM) legt vanaf vandaag het ontwerpbesluit ter inzage op haar kantoor. Dit ontwerpbesluit en andere stukken heeft de ACM daarnaast gepubliceerd op haar website: www.acm.nl.

  • 2. Dit ontwerpbesluit gaat over een wijziging van de Netcode elektriciteit in verband met nieuwe regels over de gegevensuitwisseling tussen partijen op de elektriciteitsmarkt. Het ontwerpbesluit is tot stand gekomen op basis van een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders ter uitvoering van artikel 40, vijfde lid, van Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (hierna: SO Verordening).

  • 3. Meer specifiek ziet dit ontwerpbesluit op de toevoeging van nieuwe verplichtingen voor aangesloten partijen (zowel elektriciteitsproducenten als verbruikers) en netbeheerders op het terrein van gegevensuitwisseling die voortvloeien uit de SO Verordening.

  • 4. De ACM past de uniforme openbare voorbereidingsprocedure toe als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze procedure kent geen bezwaarfase. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

  • 5. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om hun zienswijzen op het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling in te dienen. Deze periode start met ingang van de dag waarop deze kennisgeving in de Staatscourant is gepubliceerd. De laatste dag waarop dit kan is 15 januari 2019.

  • 6. Stuur uw schriftelijke zienswijze naar: De Autoriteit Consument en Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. Vergeet daarbij niet bovengenoemde zaaknummer te vermelden. U wordt verzocht uw reactie ook per e-mail te sturen naar: secretariaat.DE@acm.nl

  • 7. Wilt u een mondelinge zienswijze over het ontwerpbesluit indienen of het ontwerpbesluit inzien? Maak dan een afspraak met het secretariaat van de Directie Energie van de ACM, via e-mail secretariaat.DE@acm.nl, of telefoon 070-7222000.