Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 68953

Gepubliceerd op 3 december 2018 09:00Mededeling betreffende de vaststelling van het besluit als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de RfG Verordening en artikel 4, tweede lid, van de DCC Verordening, Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer: ACM/18/033562

  • 1. In Verordening (EU) 2016/631 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (hierna: RfG Verordening) worden eisen gesteld aan elektriciteitsproductie-eenheden die worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Hieronder vallen zowel nieuwe als bestaande productie-installaties, zoals deze zijn gedefinieerd in die verordening.

  • 2. De RfG Verordening bepaalt in artikel 4, tweede lid, dat een lidstaat erin kan voorzien dat de regulerende instantie in gespecificeerde omstandigheden kan bepalen of de elektriciteitsproductie-eenheid als een bestaande productie-eenheid dan wel als nieuwe productie-eenheid moet worden beschouwd. Een vergelijkbare bepaling is opgenomen in artikel 4, tweede lid, van Verordening (EU) 2016/1388 tot vaststelling van een netcode voor aansluiting van verbruikers (hierna: DCC Verordening).

  • 3. Op 12 juli 2018 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) een verzoek van de gezamenlijke netbeheerders ontvangen om te bepalen dat nieuwe productie-eenheden worden beschouwd als bestaande productie-eenheden, en dat (onder meer) nieuwe verbruiksinstallaties worden beschouwd als bestaande verbruiksinstallaties.

  • 4. Conform artikel 4, tweede lid, van de betreffende Verordeningen heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat bij besluit van de 20 november 2018, met kenmerk DGETM-EI/ 18166857 de ACM bevoegdheid verleend te oordelen over de bepalingen die van toepassing zijn op nieuwe productie-eenheden en installaties.

  • 5. De ACM heeft op 27 november 2018 besloten dat de termijn, zoals genoemd in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, van de RfG Verordening en de DCC Verordening, wordt verlengd tot drie jaar na publicatie van de desbetreffende verordeningen. Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant. Het besluit is te raadplegen op de internetpagina van ACM (www.acm.nl).

  • 6. Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: Autoriteit Consument en Markt, t.a.v. de directie Juridische Zaken, Postbus 16326 2500 BH Den Haag.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl