Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2018, 68953Overig

Mededeling betreffende de vaststelling van het besluit als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de RfG Verordening en artikel 4, tweede lid, van de DCC Verordening, Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer: ACM/18/033562

  • 1. In Verordening (EU) 2016/631 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net (hierna: RfG Verordening) worden eisen gesteld aan elektriciteitsproductie-eenheden die worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Hieronder vallen zowel nieuwe als bestaande productie-installaties, zoals deze zijn gedefinieerd in die verordening.

  • 2. De RfG Verordening bepaalt in artikel 4, tweede lid, dat een lidstaat erin kan voorzien dat de regulerende instantie in gespecificeerde omstandigheden kan bepalen of de elektriciteitsproductie-eenheid als een bestaande productie-eenheid dan wel als nieuwe productie-eenheid moet worden beschouwd. Een vergelijkbare bepaling is opgenomen in artikel 4, tweede lid, van Verordening (EU) 2016/1388 tot vaststelling van een netcode voor aansluiting van verbruikers (hierna: DCC Verordening).

  • 3. Op 12 juli 2018 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) een verzoek van de gezamenlijke netbeheerders ontvangen om te bepalen dat nieuwe productie-eenheden worden beschouwd als bestaande productie-eenheden, en dat (onder meer) nieuwe verbruiksinstallaties worden beschouwd als bestaande verbruiksinstallaties.

  • 4. Conform artikel 4, tweede lid, van de betreffende Verordeningen heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat bij besluit van de 20 november 2018, met kenmerk DGETM-EI/ 18166857 de ACM bevoegdheid verleend te oordelen over de bepalingen die van toepassing zijn op nieuwe productie-eenheden en installaties.

  • 5. De ACM heeft op 27 november 2018 besloten dat de termijn, zoals genoemd in artikel 4, tweede lid, onderdeel b, van de RfG Verordening en de DCC Verordening, wordt verlengd tot drie jaar na publicatie van de desbetreffende verordeningen. Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant. Het besluit is te raadplegen op de internetpagina van ACM (www.acm.nl).

  • 6. Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: Autoriteit Consument en Markt, t.a.v. de directie Juridische Zaken, Postbus 16326 2500 BH Den Haag.