Verleende omgevingsvergunning met afwijking ex. artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide procedure): het oprichten van een woning en het aanleggen van een in- of uitrit voor de locatie De Brug ongenummerd naast nummer 2 te Zundert

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 jo. 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de volgende activiteiten een omgevingsvergunning verlenen: het oprichten van een woning en het aanleggen van een in- of uitrit.

 

Locatie

De Brug ongenummerd naast nummer 2 te Zundert

 

Terinzagelegging

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken na de dag van deze bekendmaking, van 6 december 2018 tot en met 16 januari 2019, ter inzage bij de gemeente Zundert (Markt 1, 4881 CN Zundert). De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0879.OVDebrugong-VS01).

 

Beroep

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht (verder genoemd: Awb) kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking beroep instellen. Een beroepschrift kan vanaf één dag na publicatie gedurende zes weken worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Tevens kunt u op grond van artikel 8:81 van de Awb, als onverwijlde spoed dat vereist, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor een dergelijk beroepschrift/verzoek bent u griffierecht verschuldigd.   

Ingevolge artikel 3:18 lid 4 van de Awb maakt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert tevens bekend dat er een zienswijze bij hen naar voren is gebracht naar aanleiding van de tervisielegging van de ontwerpbeschikking.

De ingediende zienswijze is aanleiding geweest om in de definitieve beschikking omgevingsvergunning een aanpassing te verrichten. Aan de definitieve beschikking omgevingsvergunning wordt de volgende bijlage toegevoegd en maakt deze onderdeel uit van de omgevingsvergunning: beoordeling activiteit ‘het kappen van een boom’ en ‘het realiseren van een in- of uitrit’.

 

 

 

Naar boven