Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ten BoerStaatscourant 2018, 68832Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Gebouwd erfgoed en Parkeren

Logo Ten Boer

De gemeenteraad heeft op 31 oktober 2018 het bestemmingsplan Gebouwd erfgoed en Parkeren vastgesteld. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op twee onderwerpen.

Het biedt bescherming aan karakteristieke panden en structuren in de negen dorpskernen van Ten Boer. Daartoe bevat het regels voor verbouw, sloop en nieuwbouw.

Het andere onderwerp is het parkeren. Door een wijziging van de Woningwet moeten regels voor het parkeren die worden toegepast bij de beoordeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen voortaan zijn opgenomen in bestemmingsplannen. Voorheen waren die regels onderdeel van de gemeentelijke bouwverordening. Dit wordt in dit bestemmingsplan voor de negen dorpen geregeld.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 22 maart 2018 tot en met 2 mei 2018 ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen zijn te vinden in het raadsvoorstel, het raadsbesluit en de staat van wijzigingen, die alle ter inzage liggen bij het vastgestelde bestemmingsplan.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 29 november 2018 tot en met 9 januari 2019 ter inzage op het gemeentehuis van Ten Boer. Het is tevens in te zien bij het Loket Bouwen en Wonen van de gemeente Groningen, Harm Buiterplein 1 Groningen, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak. Exemplaren van het bestemmingsplan zijn op aanvraag tegen betaling op bovenvermelde adressen verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op HYPERLINK "https://www.tenboer.nl/digitale-balie/digitaal-loket-1/digitale-balie/producten-en-diensten-ten-boer/bouwen-en-wonen" https://www.tenboer.nl/digitale-balie/digitaal-loket-1/digitale-balie/producten-en-diensten-ten-boer/bouwen-en-wonen alsook op https://www.tenboer.nl/digitale-balie/digitale-bestemmingsplannen. Tevens is het te vinden op https://gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. Het plan is daarnaast te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0009.BP026GebErfgPark-vg01.

Van 29 november 2018 tot en met 9 januari 2019 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:

- die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;

- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;

- die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

 

Ten Boer, 28 november 2018