Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2018, 68776Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 november 2018, 2018-0000235249, tot wijziging van de Subsidieregeling kansen voor alle kinderen 2017 in verband met het schrappen van aanvraagtijdvakken

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

De Subsidieregeling kansen voor alle kinderen 2017 wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I

A

In artikel 2 wordt ‘de jaren 2017 tot en met 2021’ vervangen door ‘de jaren 2017 en 2018’ en ‘voor dezelfde periode’ vervangen door ‘in de jaren 2017 tot en met 2019’.

B

In artikel 6 wordt na ‘Subsidieaanvragen’ ingevoegd ‘voor Caribisch Nederland’.

C

Artikel 7 vervalt.

D

Artikel 8 vervalt.

E

In artikel 11 wordt ‘€ 5.000.000 beschikbaar, waarvan € 4.000.000 ten behoeve van kinderen in Europees Nederland en € 1.000.000’ vervangen door ‘€ 1.000.000 beschikbaar’.

F

Artikel 12 vervalt.

G

Artikel 13 vervalt.

H

Artikel 15, eerste lid, vervalt, onder vernummering van het tweede tot en met zesde lid tot eerste tot en met vijfde lid.

I

Artikel 21 vervalt.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 november 2018

de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark

TOELICHTING

Aanleiding

De Subsidieregeling kansen voor alle kinderen 2017 (hierna: de Subsidieregeling) wordt gewijzigd naar aanleiding van een door een extern onderzoeksbureau uitgevoerde tussentijdse evaluatie van deze regeling in 2018.

Naar aanleiding van de uitkomsten van deze evaluatie is besloten om de subsidie af te bouwen. Concreet betekent dit dat het aanvraagtijdvak dat per 29 april 2019 open zou gaan, niet meer wordt opengesteld voor Europees Nederland (en hetzelfde geldt voor de aanvraagtijdvakken in 2020 en 2021). Voor Caribisch Nederland kan in 2019 nog wel subsidie worden aangevraagd, maar worden de aanvraagtijdvakken in 2020 en 2021 ook niet meer opengesteld. Bij brief van 21 november 2018 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.1

Europees Nederland

De uitkomsten van de evaluatie leveren waardevolle inzichten op over de werking van de Subsidieregeling. De Subsidieregeling toont haar nut, maar tegelijkertijd worden er ook tekortkomingen geconstateerd. Uit de evaluatie blijkt namelijk dat de Subsidieregeling beperkte meerwaarde biedt ten opzichte van de verstrekkingen die gemeenten en landelijke armoedepartijen bieden binnen de bestaande infrastructuur van armoedebestrijding. Versnippering van het aanbod aan kinderen in armoede dient te worden voorkomen. Er is dan ook besloten dat in 2019 geen subsidie meer kan worden aangevraagd voor Europees Nederland. De vrijgekomen middelen zullen vanaf 2019 op een andere wijze worden ingezet voor de bestrijding van armoede onder kinderen.

Caribisch Nederland

Voor Caribisch Nederland wordt het aanvraagtijdvak dat per 29 april 2020 open zou gaan, niet meer opengesteld (en hetzelfde geldt voor het aanvraagtijdvak in 2021). Vanaf 2020 worden de op basis van de Subsidieregeling beschikbare financiële middelen voor het Caribisch Nederlandse deel structureel ingebed in het programma BES(t) 4 kids, dat gericht is op het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang op de BES-eilanden. Door het aanbieden van naschoolse activiteiten en maaltijden via het programma BES(t) 4 kids, kunnen verstrekkingen die nu worden gefinancierd vanuit de Subsidieregeling op structurele en integrale wijze worden gefinancierd en georganiseerd. Deze middelen worden ook na 2021 beschikbaar gesteld. Daarmee blijven de financiële middelen dus structureel beschikbaar voor kinderen die in Caribisch Nederland opgroeien.

Het inbedden van de Subsidieregeling in het programma BES(t) 4 kids zal door de openbare lichamen, SZW, OCW en VWS worden uitgewerkt in samenwerking met maatschappelijke organisaties op de Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het wordt niet opportuun geacht om te stoppen met de Subsidieregeling voordat de inbedding in het programma BES(t) 4 kids is gerealiseerd. Om die reden kan voor Caribisch Nederland in 2019 nog subsidie worden aangevraagd.

Voor het aanvraagtijdvak dat per 29 april 2019 opengaat voor Caribisch Nederland, geldt dat dezelfde (subsidie)voorwaarden en hetzelfde aanvraagproces van toepassing zijn als in de eerste twee aanvraagtijdvakken.

Artikelsgewijze toelichting

– Artikel I, onderdeel A t/m D

In artikel 2 werd mogelijk gemaakt dat tot en met 2021 middelen beschikbaar zouden worden gesteld ten behoeve van activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoedeproblematiek van kinderen. Mede naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie is besloten dat voor Europees Nederland in 2019 geen subsidie meer zal kunnen worden aangevraagd en voor Caribisch Nederland uitsluitend nog in 2019. Artikel 6 (het aanvraagtijdvak van 29 april tot en met 13 mei 2019) wordt gewijzigd, zodat uitsluitend subsidieaanvragen voor Caribisch Nederland kunnen worden ingediend.

De aanvraagtijdvakken in 2020 en 2021 (artikelen 7 en 8) worden geschrapt.

– Artikel I, onderdeel E t/m H

Artikel 11, met het subsidieplafond voor het aanvraagtijdvak in 2019, wordt gewijzigd, aangezien in 2019 uitsluitend subsidiegelden beschikbaar zijn voor Caribisch Nederland. De verwijzing naar het aanvraagformulier voor Europees Nederland wordt geschrapt (artikel 15, eerste lid). De hoogte van het beschikbare subsidiebedrag voor Caribisch Nederland blijft ongewijzigd.

Aangezien de aanvraagtijdvakken in 2020 en 2021 worden geschrapt, worden de artikelen 12 en 13, met het subsidieplafond voor de betreffende aanvraagtijdvakken, eveneens geschrapt.

– Artikel I, onderdeel I

Deze subsidieregeling is reeds in 2018 geëvalueerd, hetgeen heeft geleid tot de onderhavige wijziging van de regeling. Om die reden kan het artikel dat ziet op een evaluatie van de regeling, met een oorspronkelijke duur van 5 jaar, komen te vervallen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark


X Noot
1

Kamerbrief tussentijdse evaluatie inzet extra middelen voor kinderen in armoede, 21 november 2018