Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2018, 6875VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Lelystad

Registratienummer: 181017633

Onderwerp: verwijderen bord tijdsbeperking bij de twee op kenteken gereserveerde

Artsenparkeerplaatsen Jol 37-18 (171008328)

Het college van burgemeesters en wethouders is, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder de van de Wegenverkeerswet 1994, het bevoegd gezag voor het nemen van dit verkeersbesluit

en dat deze bevoegdheid op grond van de Algemene mandaatregeling Lelystad 2015 is gemandateerd aan het afdelingshoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR).

Gelet op:

De voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BAWB) en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Overwegende

  • Dat op 23 februari 2017 het verkeersbesluit “Aanduiden twee op kentekens gereserveerde artsenparkeerplaatsen met tijdsbeperking is vastgesteld;

  • dat gezien de hoge parkeerdruk rond het gezondheidscentrum een tijdsbeperking is ingesteld van maandag tot en met vrijdag van 07.00 en 17.30 uur;

  • dat inmiddels is gebleken dat er inderdaad geparkeerd wordt tussen deze tijden;

  • dat de voertuigen echter nog geparkeerd staan na 7.00 uur en de artsen geen gebruik kunnen maken van de gereserveerde plaatsen;

  • dat het wenselijk is dat de tijdsbeperking wordt ingetrokken.

  • dat de betreffende weg in beheer is bij de gemeente Lelystad

  • dat op grond van artikel 24 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd met de korpschef van het landelijk politiekorps, in deze vertegenwoordigd door zijn gemachtigde de verkeersspecialist Politie Midden-Nederland. Er is een positief schriftelijk advies van de korpschef ontvangen over de verkeersmaatregel, registratienummer 181017767

Besluit

Het verwijderen van het onderbord tijdsbeperking ma / vrij 7 tot 17.30 h bij de op kenteken gereserveerde artsenparkeerplaatsen bij de Jol 37-18

Eén en ander aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, registratienummer 181017653

Lelystad,  1 februari 2018

Het college van de gemeente Lelystad,

Namens deze

A. Maris

Hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte

Openbaarmaking en ter visie legging

Openbare bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door publicatie in de digitale Staatscourant en de Flevopost, verspreidingsgebied Lelystad.

Het besluit ligt er inzage vanaf 7 februari 2018, gedurende zes weken bij de Stadswinkel in het Stadhuis, Stadhuisplein 2. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Vragen over dit besluit

Wij nodigen u uit eerst telefonisch contact op te nemen met een medewerker van het cluster verkeer als dit besluit onduidelijk is of vragen oproept. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. We nemen dan samen met u ons besluit nogmaals door.

Bezwaar maken

U kunt na deze nadere toelichting alsnog een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met ons besluit. U kunt daartegen bezwaar maken binnen een termijn van zes weken. Deze termijn begint op de dag nadat dit besluit is verzonden. U moet het bezwaarschrift tijdig indienen. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen.

U richt uw bezwaarschrift aan het college van de Gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

- uw naam en adres;

- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

- uw handtekening(en);

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van de brief vermelden of een kopie meesturen);

- de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.

Daarnaast willen wij graag de volgende gegevens van u ontvangen:

- uw telefoonnummer;

- Uw e-mailadres.

Als iemand anders namens u het bezwaarschrift indient, moet u een machtiging afgeven.

Het is ook mogelijk om uw bezwaarschrift elektronisch in te dienen. Dat kan alleen via www.lelystad.nl.

U kiest dan voor het Digitaal loket en Mijn loket (burgers). U komt dan op uw Persoonlijke internetpagina bij de gemeente Lelystad. U moet bij het indienen van een bezwaarschrift uw DigiD gebruiken. Meer informatie over bezwaarschriften vindt u ook op www.lelystad.nl.

Ook kunt u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.