Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2018, 68745Ruimtelijke plannenVaststelling uitwerkingsplan Andijk - Bangert Zuid

Logo Medemblik

Het college van burgemeester en wethouders van Medemblik maakt bekend dat zij op 27 november 2018 het uitwerkingsplan Andijk – Bangert Zuid hebben vastgesteld. In deze publicatie vindt u meer informatie over het vastgestelde uitwerkingsplan. Zo leest u onder meer hoe u het uitwerkingsplan kunt bekijken, hoe u bezwaar kunt maken en vanaf welke datum het plan in werking treedt.

Wat houdt het uitwerkingsplan in?

Het plangebied Bangert Zuid in Andijk is opgenomen in het bestemmingsplan Dorpskernen III. Dit bestemmingsplan is op 29 september 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Het plangebied heeft hierin de bestemming ‘Wonen ‐ Uit te werken’. Het uitwerkingsplan gaat uit van 11 woningen en vormt de afronding van het woongebied Bangert Zuid.

Uitwerkingsplan en besluit bekijken?

Het vastgestelde uitwerkingsplan kunt u van 7 december 2018 tot 18 januari 2019 op de volgende manieren inzien:

• Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op het identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0420.UPKANDBANGERTZUID-VA01.

• Een papieren versie kunt u inzien in het gemeentehuis van Medemblik bij het Klantcontact Centrum in Wognum.

Wijziging

Op het ontwerpuitwerkingsplan zijn één zienswijze en drie overlegreacties ontvangen. Eén overlegreactie gaf aanleiding om het uitwerkingsplan gewijzigd vast te stellen. De wijziging kunt u lezen in de reactienota. Dit stuk kunt u vinden bij het vastgestelde uitwerkingsplan.

Reageren op het uitwerkingsplan?

Als u het niet eens bent met het besluit van het college kunt u daartegen bezwaar maken. Formeel stelt u dan beroep in tegen het uitwerkingsplan. U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Daarnaast moet één van de volgende situaties voor u van toepassing zijn:

• U heeft eerder een zienswijze ingediend bij het college tegen het ontwerp van het uitwerkingsplan waartegen u beroep instelt.

• U kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder een zienswijze bij het college in te dienen.

• U wilt reageren op de aangebrachte wijziging in het uitwerkingsplan ten opzichte van het ontwerp.

Hoe stelt u beroep in?

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. De beroepstermijn is van 7 december 2018 tot 18 januari 2019. Stuur uw brief voor 18 januari 2019 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. U kunt ook via internet beroep instellen. Meer informatie hierover staat op de website www.raadvanstate.nl.

U moet in uw beroepschrift vermelden waarom u het niet eens bent met de vaststelling van het uitwerkingsplan.

Voor het instellen van beroep bij de Raad van State moet u betalen. Dit is het zogenaamde griffierecht. Voor particulieren bedraagt dit € 170,-. Voor niet-particulieren (stichtingen, verenigingen, bedrijven etc.) bedraagt dit € 338,-.

Wanneer treedt het uitwerkingsplan in werking?

Het uitwerkingsplan treedt in werking op 18 januari 2019. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken.

Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het uitwerkingsplan in werking treedt op 18 januari 2019? Dan moet u een ‘verzoek om voorlopige voorziening’ indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is een aparte procedure waarin de voorzitter het besluit kan nemen om het uitwerkingsplan niet in werking te laten treden totdat er een uitspraak is gedaan in uw beroepszaak. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar griffierecht voor betalen.