Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrimmelenStaatscourant 2018, 68729Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Kerkstraat ong. Wagenberg, gemeente Drimmelen

Logo Drimmelen

Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Kerkstraat ong. Wagenberg vanaf vrijdag 7 december 2018 zes weken ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om ten zuiden van Kerkstraat 58 in Wagenberg een woongebouw met vier wooneenheden te realiseren.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 7 december 2018 tot en met donderdag 17 januari 2019 tijdens de openingstijden ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Park 1 in Made. 

Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-code: NL.IMRO.1719.3bp19kerkstraatong-on01).

 Indienen zienswijze

Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen binnen de termijn van de terinzagelegging mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Drimmelen.

Het postadres voor het indienen van schriftelijke zienswijzen is: Postbus 19, 4920 AA Made.

Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar mevrouw C. Segeren, van maandag tot en met donderdag telefonisch te bereiken onder nummer 0162-690205.

Made, 6 december 2018

Burgemeester en wethouders van Drimmelen