Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 68723

Gepubliceerd op 6 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Rijakkers 2a en Kerkdijk, gemeente Drimmelen

Logo Drimmelen

Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 november 2018 het bestemmingsplan Rijakkers 2a en Kerkdijk gewijzigd heeft vastgesteld. De wijziging betreft de toevoeging van bijlagen.

 

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om in ruil voor sanering van de intensieve veehouderij op het perceel Rijkakkers 2a in Made een woning op te richten aan de Kerkdijk in Made, tussen Kerkdijk 4 en 6.

 

Terinzagelegging

Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen vanaf vrijdag 7 december 2018 tot en met donderdag 17 januari 2019 tijdens de openingstijden ter inzage bij de servicebalie van het gemeentehuis, Park 1 in Made. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-code: NL.IMRO.1719.0bp18rijakkerkdijk-vg01).

 

Instellen beroep

Tegen dit besluit kan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • 1.

    een belanghebbende die naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;

  • 2.

    een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

  • 3.

    een ieder die bezwaar heeft tegen de wijziging die door de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is aangebracht.

 

Het besluit treedt in werking daags na de termijn van terinzagelegging. Als een beroepschrift is ingediend, bestaat tevens de mogelijkheid om binnen de termijn van terinzagelegging een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om voorlopige voorziening schorst de inwerkingtreding van het besluit totdat op het verzoek is beslist.

 

Made, 6 december 2018

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl