Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HulstStaatscourant 2018, 68720OverigVestiging voorkeursrecht

Logo Hulst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst maken op grond van artikel 7 eerste lid van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 13 december 2018 op grond van artikel 5 Wvg heeft besloten gronden aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. De gronden zijn gelegen aan de Waterstraat ten zuiden van de wijk Groote Kreek te Hulst. De toegedachte bestemming voor de gronden is ‘Woondoeleinden met daaraan verwante bestemmingen, zoals tuinen, verkeersdoeleinden, groenvoorzieningen en water’.

 

Inwerkingtreding en eerder besluit

Het besluit treedt in werking één dag na publicatie in de Staatscourant, te weten op 20 december 2018. Met het raadsbesluit is de aanwijzing, waartoe burgemeester en wethouders op grond van artikel 6 Wvg op 9 oktober 2018 hebben besloten, binnen de wettelijke termijn van drie maanden bestendigd. Het voorkeursrecht geldt voor een periode van ten hoogte drie jaren, tenzij voor die periode een opvolgende planologische maatregel is vastgesteld.

 

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat de eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Hulst te koop moeten aanbieden. De eigenaren en de beperkt zakelijk gerechtigden ontvangen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

 

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad ligt samen met de bijbehorende bijlagen, bevattende een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, evenals de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten en een kaart met daarop de aan de percelen toegedachte bestemming en overige relevante gegevens, van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen het besluit van de gemeenteraad staat gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag na dagtekening van de bekendmaking via de Staatscourant, van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019, bezwaar open bij de raad van de gemeente Hulst. Het bezwaarschrift kan worden gericht aan de raad van de gemeente Hulst, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van het besluit te schorsen, kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, tel.: 14 0114.

 

Hulst, 19 december 2018

 

Burgemeester en wethouders van Hulst

De burgemeester, J.F. Mulder

De secretaris, S. ter Wal