Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeerdamStaatscourant 2018, 68704Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerp Chw bestemmingsplan Broekgraaf en ontwerp hogere waarden Broekgraaf, gemeente Leerdam

Logo Leerdam

 

Burgemeester en wethouders van Leerdam maken bekend dat met ingang van 6 december 2018 tot en met 16 januari 2019 voor iedereen ter inzage ligt:

  • 1.

    het ontwerp Chw bestemmingsplan Broekgraaf, inclusief bijbehorende stukken;

  • 2.

    het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder (Wgh) Parallelweg 37 en 38.  

     

Het ontwerp Chw bestemmingsplan met bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere waarden Wgh liggen ter inzage in het Stadskantoor, Dokter Reilinghplein 1, 4141 DA Leerdam. (Geopend maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 en op afspraak van 13.00 uur tot 17.00 uur). Het ontwerp Chw bestemmingsplan Broekgraaf inclusief bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via de landelijke internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt gebruikmaken van het planindentificatienummer: NL.IMRO.0545.BPBroekgraaf2018-ON01.

 

Ontwerp hogere waarden Wgh

Het bestemmingsplan voorziet onder meer in aanpassing van de Parallelweg ten behoeve van de ontsluiting van Broekgraaf. Bij twee woningen nabij het aan te passen deel van de Parallelweg is sprake van een reconstructiesituatie in de zin van de Wet geluidhinder. Voor de aanpassing van de Parallelweg is een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder noodzakelijk voor de woningen aan Parallelweg 37 en 38.

 

Doel van het bestemmingsplan

Het ‘ontwerp Chw bestemmingsplan Broekgraaf’ vervangt het in 2010 vastgestelde geldende bestemmingsplan Broekgraaf (Chw staat voor Crisis- en herstelwet). Een nieuw bestemmingsplan is onder andere nodig vanwege de langere periode die het duurt om de wijk te bouwen. Maar ook is het plan inhoudelijk aangepast omdat: het sportcomplex niet meer wordt verplaatst, de voorziene stationshalte komt te vervallen en er een voorzieningencluster is toegevoegd. Met zo veel wijzigingen hebben we besloten het hele bestemmingsplan aan te passen en het plan aan te melden in het kader van de Crisis- en herstelwet (Chw) als plan met verbrede reikwijdte en als ontwikkelingsgebied.

 

Plangebied

Het plangebied ligt aan de westzijde van Leerdam. De plangrens is ongeveer gelijk aan de plangrens van het geldende bestemmingsplan Broekgraaf, met dien verstande dat hieraan het plangebied van het bestemmingsplan “Broekgraaf, zuidelijke ontsluiting A“ en basisschool KlimOp en het westelijk daarvan gelegen groengebied zijn toegevoegd. Het plangebied is gelegen tussen Koenderseweg, Tiendweg, westzijde begraafplaats, Lindestraat, Broekgraaf, noordzijde appartementen aan Patrimoniumstraat, Patrimoniumstraat, Quirinus de Palmalaan, oostzijde sportvelden Leerdam Sport, Parallelweg.

 

Voorzieningencluster

Het huidige sportcomplex gaan we herinrichten. De hockeyvelden worden verplaatst naar het Glaspark en het voetbalcomplex wordt compacter. Op de plaats waar Leerdam Sport nu is, komen: een brede school, sportvelden (voetbal), evenemententerrein en woningen. Dit samen noemen we ‘het voorzieningencluster’ en dat staat ook in het ontwerp bestemmingsplan beschreven.

 

Zienswijzen

Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp hogere waardenbesluit liggen van 6 december 2018 tot en met 16 januari 2019 op het stadskantoor ter inzage. Het ontwerp bestemmingsplan is ook via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl te bekijken.

Gedurende de ter inzagetermijn kan iedereen over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk, dan wel mondeling gemotiveerde zienswijzen bekend maken aan de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen dienen als volgt te worden geadresseerd: Aan de gemeenteraad van Leerdam, Postbus 15, 4140 AA Leerdam.

Tijdens de inzage termijn kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen naar aanleiding van het ontwerp besluit in het kader van de Wet geluidhinder, welke gericht dienen te worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 4140 AA Leerdam.

Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u - binnen de termijn - een afspraak maken met mevrouw G. van den Dungen van de afdeling Beleid (telefoonnummer 0345-636199, op werkdagen tussen 9.00 uur – 12:00 uur)

 

Leerdam, 5 december 2018