Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2018, 68650Besluiten van algemene strekking

Inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting. Diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen: Wijziging van het besluit van 7 september 2009, nr. CPP2009/483M

Besluit van 26 november 2018,

nr. 2018-118748, Staatscourant ..

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit wijzigt het besluit over de fiscale gevolgen van diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen van 7 september 2009, nr. CPP2009/483M, Staatscourant 2009, 13657. De wijziging betreft de periode waarin de Regeling Tegemoetkoming in kosten voor de slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand Volendam (1 januari 2001) toepassing vindt. Verder zijn de termen schenkings- en successierecht vervangen.

Het besluit van 7 september 2009, CPP2009/483M wordt gewijzigd als volgt:

ARTIKEL I

A

Het opschrift komt te luiden als volgt: Inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting. Diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen.

B

In de cursief weergegeven aanhef worden aan het einde van de alinea de volgende regels toegevoegd:

In dit besluit is de periode waarop de Regeling Tegemoetkoming in kosten voor de slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand Volendam (1 januari 2001) ziet, aangepast. De uitkeringen op basis van deze Regeling lopen ook na 31 december 2006 door en dit is abusievelijk niet gewijzigd in het besluit. Dit is met terugwerkende kracht aangepast. Verder is in het hele besluit de term schenkings- en successierecht vervangen door de term schenk- en erfbelasting. Hiermee is geen inhoudelijke wijziging bedoeld.

C

In het besluit wordt ‘schenkingsrecht’ telkens vervangen door ‘schenkbelasting’ en ‘successierecht’ door ‘erfbelasting’.

D

In ‘7.2.1.’ wordt de tweede alinea vervangen door:

De Regeling is bedoeld voor slachtoffers die nog in leven zijn en hun naasten en voor naasten van overleden slachtoffers. De uitkering vindt plaats op basis van door de slachtoffers werkelijk gemaakte kosten.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007. Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 26 november 2018,

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze J. de Blieck lid van het managementteam Belastingdienst