Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Oud-BeijerlandStaatscourant 2018, 68592Ruimtelijke plannenBESTEMMINGSPLAN KLOOSRING 2 OUD-BEIJERLAND (INCLUSIEF BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER) VASTGESTELD

Logo Oud-Beijerland

Burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland maken bekend:

 

 • 1.

  dat zij op 6 november 2018 hebben besloten om op grond van het bepaalde in de artikelen artikel 83 en 85 jo. artikel 110a van de Wet geluidhinder voor maximaal twee woningen in het plangebied van het bestemmingsplan ‘Kloosring 2’, een hogere grenswaarde vast te stellen;

 • 2.

  dat de gemeenteraad op 4 december 2018 het bestemmingsplan ‘Kloosring 2’

Bestemmingsplan Kloosring 2

Het bestemmingsplan bevat de mogelijkheid voor de bouw van maximaal twee woningen op het achterterrein van de bestaande woning aan de Kloosring 2 in Oud-Beijerland. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in het juridisch-planologisch kader voor de beoogde ontwikkeling. Het perceel is grofweg gelegen tussen de Beneden Oostdijk en de Kloosring. Ten westen van de ontwikkeling ligt een caravanbedrijf. Aan de oostzijde ligt een waterloop met daarachter diverse rijwoningen. De woningen worden ontsloten via de De Vriesstraat.

Besluit hogere waarden

Uit het akoestisch onderzoek, uitgevoerd in het kader van bestemmingsplan ‘Kloosring 2’, is gebleken, dat voor de woningen niet wordt voldaan aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de Beneden Oostdijk. Het college heeft voor deze woningen een hogere grenswaarde verleend.

Inzage

Met ingang van maandag 3 december 2018 liggen het vaststellingsbesluit inzake het bestemmingsplan (met de daarbij behorende stukken) en het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarde gedurende de beroepstermijn ter inzage.

De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 in Oud-Beijerland (geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 16.30 uur, op dinsdag van 08.30 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 08.30 uur tot 13.00 uur). De stukken zijn ook te raadplegen via www.oud-beijerland.nl (onder actueel → bekendmakingen) of voor wat betreft het bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tegen deze besluiten staat rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de behandeling van het beroep worden de genomen besluiten aangemerkt als één besluit. Beroep kan met ingang van dinsdag 4 december 2018 gedurende zes weken worden ingesteld.

Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die:

 • 1.

  op tijd een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerpbesluit hogere grenswaarden heeft ingediend;

 • 2.

  aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze tegen deze ontwerpbesluiten in te dienen;

 • 3.

  bezwaren heeft tegen wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpbesluiten zijn aangebracht.

In het beroepschrift dient u per onderdeel duidelijk te vermelden of de beroepsgronden betrekking hebben op het bestemmingsplan of het besluit op grond van de Wet geluidhinder. Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat de besluiten in werking treden kan degene die een beroepschrift heeft ingediend de Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

Deze voorzitter kan een voorlopige voorziening treffen wanneer sprake is van onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de inwerkingtreding van de vaststellingsbesluiten en de omgevingsvergunning uitgesteld totdat op het verzoek is beslist.

 

Oud-Beijerland, 30 november 2018