Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, herziening Stokeind 14/15 in Moergestel, gemeente Oisterwijk

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Op 16 april 2015 is de correctieve herziening van het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. Eén van de zienswijzen die was ingediend had betrekking op het perceel Stokeind 14/15. De raad heeft besloten het bestemmingsplan aan te passen naar aanleiding van deze zienswijze. Recent is geconstateerd dat de toegezegde aanpassing niet correct is doorgevoerd in het plan. Met deze gewijzigde vaststelling is deze omissie hersteld.

 

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan

Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Stokeind 14/15 in Moergestel (NL.IMRO.0824.bpbuitengeb2014cor-0003MRO-code) gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 9 februari 2018 tot en met 22 maart 2018 gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • op www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het vastgestelde bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

  • bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien. Als u er vragen over wilt stellen, kunt u een afspraak maken. Dit doet u telefonisch via (013) 529 13 11.

    alinea­

Beroep

Tegen het besluit van de raad kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt

  • belanghebbenden voor zover het gaat om wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, bereikbaar via telefoonnummer (013) 529 13 11

Naar boven