Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 november 2018, nr.1327945, houdende een wijziging van de Regeling titulatuur hoger onderwijs in verband met de conversie in de sector economie in het hoger beroepsonderwijs

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 5a.2, lid 2a, onderdeel a, en 7.19a, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE REGELING TITULATUUR HOGER ONDERWIJS

De bijlage Referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs van de Regeling titulatuur hoger onderwijs wordt als volgt gewijzigd:

Aan het onderdeel ‘Overgangsbepalingen in verband met wijzigingen in het referentiekader’ wordt aan het slot toegevoegd:

Op verzoek van een student die vóór 1 september 2019 aan een opleiding is begonnen en deze met succes heeft afgerond en op grond daarvan een getuigschrift heeft ontvangen met daarop vermeld een graad met een toevoeging en indien deze toevoeging per 1 september 2018 is gewijzigd, verstrekt het instellingsbestuur binnen het studiejaar na afstuderen tegen inlevering van het desbetreffende getuigschrift, een getuigschrift waarop de graad met een toevoeging is vermeld die op grond van deze referentielijst gold vóór 1 september 2018.

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

TOELICHTING

Met de wijzigingsregeling van 5 juni 20181 is, op verzoek van de Vereniging Hogescholen, een aantal wijzigingen aangebracht in het onderdeel Economie van de referentielijst van deze regeling, naar aanleiding van de conversie die heeft plaatsgevonden in de sector economie van het hoger beroepsonderwijs. Deze wijzigingen zijn op 1 september 2018 in werking getreden. Studenten die zich in de aanloop naar het studiejaar 2018/2019 hebben ingeschreven en studenten die vóór 1 september 2018 ingeschreven stonden, verwachtten na afstuderen de graadtoevoeging te ontvangen zoals deze gold voor de inwerkingtreding van deze regeling. Voor de meeste studenten geldt dat zij de nieuwe graadtoevoeging als een verbetering ervaren, omdat deze internationaal meer herkenbaar is dan de graadtoevoeging die daarvoor gold. Studenten die desalniettemin hechten aan het ontvangen van de graadtoevoeging die gold bij inschrijving voor de studie, wordt met deze wijzigingsregeling de mogelijkheid geboden om tegen inlevering van het getuigschrift met daarop de nieuwe graadtoevoeging, een getuigschrift te ontvangen van het instellingsbestuur met de graadtoevoeging die gold vóór 1 september 2018. Indien een student voor het ontvangen van zijn getuigschrift al aan heeft gegeven voorkeur te hebben voor de oude graadtoevoeging, kan de instelling meteen al een getuigschrift verstrekken met de oude graadtoevoeging. Deze wijziging van de regeling is afgestemd met de Vereniging Hogescholen en de NRTO.

De Inspectie van het Onderwijs en Dienst Uitvoering Onderwijs hebben de regeling uitvoerbaar bevonden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Naar boven