Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2018, 67749Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 23 november 2018 nr. VO/1412058, tot wijziging van de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO in verband met het toevoegen van de beroepsgerichte keuzevakken in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs aan de conversietabel

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 33, lid 1c, onderdeel b, van de Wet op het voortgezet onderwijs, alsmede artikel 80, vierde lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

beroepsgericht keuzevak: vak als bedoeld in de artikelen 10b, zevende lid, onderdeel a, en 10d, zevende lid, onderdeel b, van de Wet op het voortgezet onderwijs en de artikelen 18, zevende lid, onderdeel a, en 29, zevende lid, onderdeel b, van de Wet voortgezet onderwijs BES;

havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs, bedoeld in artikel 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 14 van de Wet voortgezet onderwijs BES;

leraar: leraar als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs of de Wet voortgezet onderwijs BES;

vho: voorbereidend hoger onderwijs als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 38, eerste lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES;

vmbo: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, bedoeld in artikel 21 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 44 van de Wet voortgezet onderwijs BES;

vmbo-profiel: profiel als bedoeld in de artikelen 10b en 10d van de Wet op het voortgezet onderwijs en de artikelen 18 en 29 van de Wet voortgezet onderwijs BES;

vo: praktijkonderwijs, voorbereidend beroepsonderwijs, middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en de eerste drie leerjaren van het havo en vwo, bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES;

vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, bedoeld in artikel 7 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 13 van de Wet voortgezet onderwijs BES.

B

Na artikel 2 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2a. Beroepsgerichte keuzevakken vmbo

  • 1. Leraren die in het bezit zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat is voldaan aan de bekwaamheidseisen voor een vmbo-profiel, zijn bevoegd om les te geven in de beroepsgerichte keuzevakken die op grond van de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo tot het betreffende vmbo-profiel behoren.

  • 2. Er is een conversietabel getuigschriften ten aanzien van de beroepsgerichte keuzevakken in het vmbo. Deze conversietabel is opgenomen als bijlage 3.

C

Na bijlage 2 wordt een nieuwe bijlage toegevoegd, luidende:

Bijlage 3, horende bij artikel 2a, tweede lid. Conversietabel getuigschriften voor de beroepsgerichte keuzevakken in het vmbo

Beroepsgerichte keuzevakken vmbo waarvan niet rechtstreeks op grond van een getuigschrift kan worden vastgesteld dat aan de bekwaamheidseisen is voldaan

mogen worden gegeven door leraren die in het bezit zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat voldaan is aan de bekwaamheidseisen voor

constructieve aansluitingen en afwerking

schoonmetselwerk

schilderen van hout- en steenachtige ondergronden

interieurbouw, stands en betimmeringen

bouwkundig onderhoud, renovatie en transformatie

gevelopeningen

daken en kapconstructies van hout

vloeren

bouwmethoden en bouwstijlen

bijzonder metselwerk

scheidingswanden

wandafwerking

schilderen en spuiten op kunststof en metalen

onderhoud schilderwerk

glaszetten

meubelmaken

bouw- en woonrijp maken

terreinafwerking

interieurontwerp en -design

conserveren van maritieme systemen

ontwerpen duurzame comfortwoning

aardbeving bestendig bouwen

tegelzetten voor het vmbo

bouwen, wonen en interieur

digispel

robotica

werken aan natuur en milieu

voeding en beweging

podium

geüniformeerde dienstverlening en veiligheid

milieu, hergebruik en duurzaamheid

marketing

presentatie en styling

mode en design

voeding hoe maak je het

evenementen

facilitaire dienstverlening, beheer en onderhoud

3 D-vormgeving en -realisatie

idee-ontwikkeling

game-design

applicatieontwikkeling

vormgeven en typografie

facilitaire dienstverlening, catering en inrichting

facilitaire dienstverlening, onderhoud en receptie

ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten

printmediaproductie

dienstverlening en producten

marketing

office management

distributie

financieel en administratief beheer

ondernemen

internationale handel

webshop

presentatie en styling

mode en design

dienstverlening in de haven

opslag en overslag in de haven

stuwadoor en vorkheftruck

ladingadministratie in de haven

expediteur, luchtvaart en douane

cargadoor

operationele magazijn-werkzaamheden

modetechniek

internationale handel

economie en ondernemen

het groene machinepark

tuinontwerp en -aanleg

werk in tuin en landschap

bloemwerk

groene vormgeving en styling

groei voorbereiden

groei en oogst

het houden van dieren

gezonde dieren

water

voeding hoe maak je het

groene zorg

natuurlijk groen

voeding en beweging

werken aan natuur en milieu

milieu, hergebruik en duurzaamheid

distributie

bedrijfswagens

verbrandingsmotoren

actief in de natuur

visstandbeheer en sportvisserij

mobiele werktuigen

groen

gastheerschapspecialisatie

brood- en banketspecialisatie

evenementen

keukenspecialisatie

patisserie

de bijzondere keuken

traiteur

facilitaire dienstverlening, beheer en onderhoud

facilitaire dienstverlening: catering en inrichting

facilitaire dienstverlening: onderhoud en receptie

voeding hoe maak je het

horeca, bakkerij en recreatie

werken en leven aan boord

ladingbehandeling aan boord

navigatie

scheepskennis

zeevaartkunde

dienstverlening in de haven

opslag en overslag in de haven

stuwadoor en vorkheftruck

ladingadministratie in de haven

expediteur, luchtvaart en douane

cargadoor

nautische materialen en gereedschappen

scheepsconstructie en -ontwerp

maritieme mechanische installaties

conserveren van maritieme systemen

motorsystemen

verbrandingsmotoren

ritvoorbereiding en ritafhandeling

werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud

commerciële visserij

schilderen en spuiten op kunststof en metalen

onderhoud schilderwerk

distributie

maritiem en techniek

3D-vormgeving en -realisatie

idee-ontwikkeling

netwerkbeheer

printmediaproductie

tekenen, schilderen en illustreren

game-design

fotografie

licht, geluid en decor

applicatieontwikkeling

digitale beveiliging

sign

vormgeven en typografie

digispel

media, vormgeving en ICT

motorsystemen

aandrijf- en remsysteem

elektronica

bedrijfswagens

fietstechniek

gemotoriseerde tweewieler

carrosseriebouw

autoschade en spuiten

verbrandingsmotoren

ritvoorbereiding en ritafhandeling

mobiele werktuigen

operationele magazijnwerkzaamheden

distributie

het groene machinepark

ladingbehandeling aan boord

maritieme mechanische installaties

mobiliteit en transport

plaat- en constructiewerk

booglasprocessen

klimaattechnologie

procestechniek

duurzame energie

werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud

utiliteitinstallaties

praktisch booglassen

CNC-technieken

drinkwater en sanitair

dakbedekking

verspaningstechnieken

woon- en kantoortechnologie

domotica en automatisering

nutsvoorzieningen

koudetechniek

licht, geluid en beeld

lasrobot

machinebouw -verspanen

ontwerpen duurzame comfortwoning

nautische materialen en gereedschappen

scheepsconstructie en -ontwerp

robotica

produceren, installeren en energie

kennismaking uiterlijke verzorging

haarverzorging

huidverzorging

hand- en voetverzorging

welzijn kind en jongere

wonen en huishouden

assisteren in de gezondheidszorg

welzijn volwassenen en ouderen

facilitaire dienstverlening: catering en inrichting

facilitaire dienstverlening: onderhoud en receptie

ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten

voorkomen van ongevallen en EHBO

voeding en beweging

voeding hoe maak je het

groene zorg

gastheerschap-specialisatie

evenementen

de bijzondere keuken

facilitaire dienstverlening, beheer en onderhoud

zorg en welzijn

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Met deze wijziging zijn de beroepsgerichte keuzevakken in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) toegevoegd aan de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO (hierna: de conversietabel). Hierdoor is duidelijk op basis van welke getuigschriften leraren deze vakken bevoegd kunnen geven.

De indeling van de keuzevakken is opgesteld door de SLO en afgestemd met betrokken onderwijspartijen, zoals de vakinhoudelijke platforms en de lerarenopleidingen.

Context: invoering vmbo-profielen

Op 1 augustus 2016 zijn de profielen in het vmbo ingevoerd. Het vernieuwde vmbo bestaat uit een algemeen vormend deel en een beroepsgericht deel. Het beroepsgerichte vmbo bestaat uit profielmodules en keuzevakken. De keuzevakken zijn bedoeld om leerlingen de kans te geven zich te verdiepen op een bepaalde expertise of juist breder te oriënteren. Het nieuwe vmbo kent tien profielen. Voor deze profielen en bijbehorende profielmodules zijn de bevoegdheden geregeld, doorgaans via een behalen van een certificaat van een lerarenopleiding. Gezien het grote aantal (deels regionaal ontwikkelde) beroepsgerichte keuzevakken en de beperkte omvang van het aantal studenten, is het niet mogelijk om voor de beroepsgerichte keuzevakken aparte lerarenopleidingen te organiseren.

Aangezien ieder keuzevak inhoudelijk samenhangt met een van de profielen, is ervoor gekozen om de keuzevakken inhoudelijk te koppelen aan de bijbehorende profielvakken en daarmee de bevoegdheid te regelen. Dit betekent dat leraren die bevoegd zijn voor een profielvak ook bevoegd zijn voor de bijbehorende keuzevakken. De lijst van beroepsgerichte keuzevakken is opgenomen in bijlage 3.

Een aantal keuzevakken komt voor in meerdere profielen. Een voorbeeld hiervan is het keuzevak presentatie en styling. Dit keuzevak is zowel bij het profielvak economie en ondernemen (E&O) als bij dienstverlening en producten (D&P) ingedeeld. Dat betekent dat zowel een leraar E&O als een leraar D&P bevoegd is om het keuzevak presentatie en styling te geven.

Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking op 1 januari 2019. Door de regeling zo vroeg mogelijk in werking te laten treden wordt voorkomen dat in de onderwijspraktijk langer onduidelijkheid bestaat over de vraag welke leraren bevoegd les mogen geven in de beroepsgerichte keuzevakken.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob