Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2018, 67685Ruimtelijke plannenVerlening omgevingsvergunning met verklaring van geen bedenkingen voor de oprichting van twee pluimveeschuren, Lelystad (dossiernr. L20180060)

Logo Lelystad

Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat zij hebben besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor de oprichting van twee pluimveeschuren (uitbreiding) op het perceel Lisdoddeweg 60, te Lelystad. Hiertoe heeft de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Op deze aanvraag is de uitgebreide procedure van toepassing.

De omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen en de aanvraag met de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 29 november 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het paviljoen Bouwen en Wonen in het stadhuis. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met de afdeling ruimtelijke dienstverlening, belastingen, telefonisch bereikbaar onder nummer 140320.

Diegene die tijdig zijn zienswijze kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die aantoont daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest kan binnen zes weken na bekendmaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht, een beroepschrift indienen.

Een beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht – bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Nadat u beroep hebt aangetekend, kunt u in spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht – voorlopige voorzieningen.

De bekendmaking vindt plaats in de Flevopost, in de Staatscourant, www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.lelystad.nl.