Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WageningenStaatscourant 2018, 67582VerkeersbesluitenWUR-terrein: fietspaden instellen

Logo Wageningen

kenmerk: JSO_85_18.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wageningen,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

In deze afbeelding staan met de fietspaden met rode lijnen aangegeven en het fiets/bromfietspaden in blauw.

Bevoegdheid:

Artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994.

Grondslag:

Artikel 15 Wegenverkeerswet en artikel 12 BABW.

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Aanleiding en belangen:

Aanleiding:

De aanleiding zijn diverse meldingen in het meldingensysteem dat sinds medio vorig jaar in gebruik is (via https://www.wageningen.nl/). Toen bleek dat de bebording aan verbetering toe is. Daarop heeft de gemeente samen met Wageningen Universiteit en Research (WUR) bekeken welke verkeersborden en verkeerstekens waar moeten staan op het terrein van de WUR inclusief de daardoorheen lopende Bornsesteeg. Voor een overzichtelijke verkeersbesluit is deze onderverdeeld in diverse deelverkeersbesluiten per thema.

Dit besluit stelt de al aanwezige verplichte fietspaden in, behalve het fietspad langs de Bornsesteeg, omdat die al is ingesteld in besluit JSO_01_17. van 2 november 2017.

Belangen:

Aan dit verkeersbesluit liggen de volgende belangen, als bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, ten grondslag:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade (...);

Politieadvies

In overeenstemming met artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de gemandateerde van de politie, eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Midden. De politie heeft positief geadviseerd.

BESLUIT

Het college besluit tot het plaatsen van de verkeersborden:

 • 1.

  G11 + OB505 (verplicht fietspad in twee richtingen bereden) voor het pad aan de zuidzijde van de Droevendaalsesteeg; het pad aan de noordzijde van Bronland; het Thymospad en het fietspad richting sportvelden en Hoevestein (op het WUR-terrein);

 • 2.

  G12 (einde verplicht fietspad) voor het einde van bij punt 1 genoemde fietspaden, behalve waar dat weggelaten kan en mag worden;

 • 3.

  G12a + OB505 (verplicht fiets/bromfietspad in twee richtingen bereden) voor de Bornsesteeg ten zuiden van de Droevendaalsesteeg en op het Akkermaalsbos ter hoogte van het Dassenbos;

 • 4.

  G12b (einde verplicht fiets/bromfietspad) voor het einde van bij punt 3 genoemde fiets/bromfietspaden, behalve waar dat weggelaten kan en mag worden;

Wageningen 22-11-2018

Burgemeester en wethouders van Wageningen

Namens deze

ing. J.S. Overvest

Beleidsmedewerker verkeer en vervoer

Mededelingen

Bezwaarmogelijkheid

Bent u het niet met dit besluit eens? Dan willen wij u vragen om eerst telefonisch contact met ons op te nemen via 0317 - 49 29 11. We kunnen met u samen het besluit dan doornemen en uw eventuele vragen en opmerkingen bespreken. Wilt u na dit gesprek toch bezwaar maken? Zorg dan dat u binnen 6 weken na de publicatiedatum in de Staatscourant een bezwaarschrift ingediend heeft t.a.v. burgemeester en wethouders van de gemeente Wageningen. Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen, omdat het te laat binnen is.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van uw bezwaar. Wanneer u zich laat vertegenwoordigen of gebruik maakt van een gemachtigde, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam en het adres van deze persoon. Wanneer voor het indienen van een gemachtigde die niet advocaat is, gebruik wordt gemaakt, verdient het aanbeveling de machtiging direct bij te sluiten. Het bezwaarschrift kunt u ook digitaal indienen, met behulp van uw DigiD, op https://www.wageningen.nl/Bestuur/Beleid_en_regelgeving/Bezwaarschrift_indienen.

Voorlopige voorziening

Dit besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. Als u wilt dat het besluit niet meteen ingaat, kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank. Dat is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een bezwaarschrift heeft ingediend. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen, met behulp van uw DigiD, via https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33. Meer informatie vindt u op deze site.

Kosten

Aan het indienen van een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Deze kunt u vinden op: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-bestuursrecht.aspx