Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 5 december 2018, nr. IENM/BSK-2018/224789 houdende vaststelling van het subsidieplafond voor het jaar 2019 op grond van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken voor het jaar 2019

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 8, tweede lid, onderdeel e, van het Kaderbesluit subsidies IenM en artikel 4, tweede lid, van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken;

Besluit:

Enig artikel

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken wordt voor het jaar 2019 vastgesteld op € 8.800.000,00. Hiermee is het totaal beschikbare budget voor deze subsidieregeling bereikt.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag, waarop dit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

  • a. de naam en het adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt; en

  • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

TOELICHTING

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken heeft als oogmerk gehad het stimuleren van het zo spoedig mogelijk verwijderen van asbestdaken. Dit is van belang vanwege het verbod op asbestdaken, dat per 31-12-2024 van kracht zal worden. De subsidieregeling heeft de versnelde verwijdering van asbestdaken gestimuleerd en heeft daarom een tijdelijk karakter totdat het beschikbare budget van in totaal € 75.000.000,– is uitgeput. Zo wordt de totale opgave van de verwijdering van asbestdaken beter gespreid over de jaren tot en met 2024. Voor het jaar 2019 is een subsidieplafond vastgesteld van € 8.800.000,–, waarmee het beschikbare budget van maximaal € 75 mln. is uitgeput.

Omdat er in 2018 aanvragen binnen zijn gekomen waarmee het subsidieplafond voor 2019 al overstegen is, heeft het geen zin nu nog aanvragen in te dienen.

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken zal worden ingetrokken.

Naar boven