Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Uitvoeringsinstituut WerknemersverzekeringenStaatscourant 2018, 67147Besluiten van algemene strekking

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2019

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 75, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt voor het kalenderjaar 2019 vastgesteld op 6,46%.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2019.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 13 november 2018

A. Paling Voorzitter Raad van Bestuur

TOELICHTING

WAO-uitkeringen aan vrijwillig verzekerden komen voor rekening van het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt de WAO-premie vast voor diegenen die vrijwillig zijn verzekerd voor de WAO. De premie bedraagt een percentage van het dagloon. De premie wordt in beginsel kostendekkend vastgesteld en is wettelijk gemaximeerd op de basispremie WAO/WIA voor de verplicht verzekerden. Voor 2019 is sprake van vaststelling op het maximum van de basispremie WAO/WIA van 6,46%.

Amsterdam, 13 november 2018

A. Paling Voorzitter Raad van Bestuur